สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายชานนท์  เพชรพิมานสมุทร
 
1. นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวศรุตยา  ไชยศรี
2. นางสาวอรกช  สมหวัง
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวสิตานัน  มั่นศรีจันทร์
2. นางสาวสุพิชญา  มุ่งซ้อนกลาง
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.74 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิชดา  วันทานัง
2. เด็กหญิงสิมิลัน  พุกเปลี่ยน
 
1. นายสมควร  สุรเนตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปทิตตา  จินต์ภาณี
2. เด็กหญิงสุพีญา  สุรเนตร
 
1. นายจักรพันธ์  จอมแสนปิง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 6 1. นายณภัทร  ผิวไผ่
2. นายปรินทร์   ศศิวรรณกุล
 
1. นางนุชนาถ  อินทรวิจิตร