สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 7 1. นางสาวคณิตา  ทองชื่น
2. นางสาวมณีวรรณ  เกตุสุริยง
3. นางสาวเกวลิน  อุดมไร่
 
1. นางสาวจันทิมา  สุขดี
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนพล  พินิจ
2. นางสาวนฤมล  แดงเปี่ยม
3. นางสาวปุริมปรัชญ์  วัฒนพงศ์ภูดิศ
 
1. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
2. นางสาวจันทิมา  สุขดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 1. นางสาวชวิสา  บุญกล่ำ
2. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
 
1. นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย