สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิราภรณ์  ฤทธิเดช
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 7 1. นางสาวคณิตา  ทองชื่น
2. นางสาวมณีวรรณ  เกตุสุริยง
3. นางสาวเกวลิน  อุดมไร่
 
1. นางสาวจันทิมา  สุขดี
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนพล  พินิจ
2. นางสาวนฤมล  แดงเปี่ยม
3. นางสาวปุริมปรัชญ์  วัฒนพงศ์ภูดิศ
 
1. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
2. นางสาวจันทิมา  สุขดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 1. นางสาวชวิสา  บุญกล่ำ
2. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
 
1. นางสาวธนิตา  หมาดนุ้ย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา   แซ่หลิน
 
1. นางสาวกุลญานิษฐ์   อ่อนนวม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชญา   ชาชุมวงศ์
2. เด็กหญิงธัญพิมล   วงษ์จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 4 1. นายธนาดล  บุญทวี
2. นางสาวศศิวิมล  สังข์พึ่ง
3. นางสาวอภิสรา  ศิลปราคม
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 10 1. นายสุรพิชญ์  ใช้สมบูรณ์สุข
2. นางสาวอรกช  สมหวัง
 
1. นางชื่นจิต  ชุนหกรณ์
2. นางสาวภทรพรรณ   สุขพงษ์ศรี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงปุณญาภรณ์  สุขนนท์
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75.67 เงิน 7 1. นายศักดากร  บุตรสิงขรณ์
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพล  แสนทำพล
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีน่าน
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวศศิยา  เทือกโฮม
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวพนิตาวีร์  ใจเที่ยง
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองโพนงาม
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวสวรรยา  โหมดเขียว
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  เปลี่ยนบางช้าง
2. นางสาวณัฐกานต์  ยะถา
3. นายประพาสพล  ทอนศรี
 
1. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
2. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธีรา  เรืองนิ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 5 1. นางสาวกรกนก  ดาคะ
2. นายกฤตธี  มาลีเมาะ
3. นายจักริน  แสงโสรจสุข
4. นายธนาพงษ์  พุทธโคตร
5. นางสาวนนทิชา  จรตพืช
6. นายอธิพัฒน์  คุ้มภัย
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงพริษา  ปาวงค์
 
1. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ด้วงศรี
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ยอดรัก
3. เด็กหญิงพรรพัสสา  บุตรลุน
4. เด็กหญิงรติมาลักษณ์  สว่างอารมณ์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ฟักศิริ
6. เด็กหญิงอรุณวรรณ  รื่นบุญ
 
1. นายคุณากร  เนตรสืบสาย
2. นางศิริพร  แทนบุญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวดี  ศรีบุญเรือง
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
 
23 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพาพร  ชคัตตรัยกุล
2. นางสาวธัญชนก  ทองอ่อน
3. นางสาวธีรนาฎ  หอมนิยม
4. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
5. นางสาวสุพรรษา  จันทะพันธ์
 
1. นางสุุพัตรศรี  เจียวท่าไม้
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร   หวัดวาปี
2. นายธีรภาพ  สอนมณี
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   เกษกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายธนวรรธน์  กล่ำสกุล
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ใยเมือง
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัญโสภาคย์   โชคคณาพิทักษ์
2. นายธีรภัทร์   บุญช่วยแล้ว
3. นายประธาน  ชมโท
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต