สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  ปักโคทานัง
 
1. นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริสรา  พึ่งบุญ
 
1. นางสาววิไล  โพธิศัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวผกาวรรณ  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุจินตนา  สมัครช่วย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลภัทรชนน  เมณฑ์กูล
2. เด็กหญิงวรรณพร  ชิตนาภรณ์
 
1. นางสาววนิดา  พรหมชา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัคจิรา  เลิศปุญยภา
 
1. นายพิสิฐชัย   เรืองนุ่น
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   เรืองรองวรรษ
2. เด็กหญิงนันทภัค   ล้อมเมตตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ศรีนวล
 
1. นางสาวชุติมา   ชำนิ
2. นางสาวสุพัตรา   เกิดทรัพย์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตเมธ   ศรีโฉมงาม
2. นายธนปกรณ์   บุญรินทร์
3. นางสาวพรปวีณ์   เพ็ชรฉนวน
 
1. นางนิตยา   นาโควงษ์
2. นางมานิตา   เจริญองอาจ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทัศน์ไชย   หิรัญชัยสกุล
2. นายสุชาพงศ์   ศิริโรจน์โภคา
 
1. นางสมจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  พยัคฆ์มีธรรม
2. เด็กหญิงภัทรียา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่จาง
 
1. นางสาวกัณทิมา  แย้มศิริ
2. นางสาวสมฤทัย  คงงาม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  หละวัน
2. นายกรณภัทร์  ชุมเดช
3. นางสาวศุภาวรรณ  ถนอมทรัพย์
 
1. นางสาวรัตติกร  บุญประคอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารดา   คำมูลนา
2. เด็กหญิงภารดี  โชตกิจธนสาร
3. เด็กหญิงรวิสรา   ขจรผล
 
1. นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธีรา   ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
2. นางสาวธาฬีรัตน์  เทพประดิษฐ์
3. นางสาวปานชีวา   แปงหมื่น
 
1. นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิเมธ  เหลืองสิริวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  เทมิตร
 
1. นางสาวกานดา  ชาสวัสดิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัญญา  เทพพันธ์กุลงาม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อารมย์ธนานนท์
 
1. นางสาวภทรพรรณ   สุขพงษ์ศรี
2. นางสาวอัจฉรา  เตชนันท์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อุ่นคำ
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
2. นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรอุมาวดี  ด้วงศาลา
2. นางสาวภัทราภา  ตันเจริญ
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
2. นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุวรรณรักษา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นามค้อ
 
1. นางจีรนันทน์  รื่นเริง
2. นางสาวพิณชุดา  ชื้อมีชัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณพกร  พระพลศรี
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรวชยาภรณ์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญานี  เขลากระโทก
 
1. นางสาวณัฏฐรี  พิณพาทย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรดนย์  แก้วกล่ำ
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิม  แก้วกังวาล
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อยู่รักษ์
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาพงษ์  พุทธโคตร
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประภากร  วงศ์ใหญ่
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  ดาคะ
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพริษา  ปาวงค์
 
1. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร  พงษ์ทองเมือง
 
1. นายธนัญชัย  บุณยรัตพันธุ์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรภิญญา  แสนโน
2. นางสาวชมัยมา  เหลืองสวัสดิพร
3. นางสาวปาริฉัตต์  พุทธะ
4. นางสาวพรพรรณ  พรหมพงษ์
5. นางสาวพักตร์จิรา  โสภาพรหม
6. นางสาวศศิวิมล  ทองหล่อ
7. นางสาวสุรีรัตน์  คงทน
 
1. นายคุณากร  เนตรสืบสาย
2. นางศิริพร  แทนบุญ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  แถมเงิน
2. เด็กหญิงนันทนา  ทัศเกิด
3. เด็กหญิงปาฏิหาริย์  พุกะนัด
4. เด็กหญิงมนัสวี  มาตา
5. เด็กหญิงวดี  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงวรรณษา  ชนม์ชูชาติ
7. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยหาญ
8. เด็กหญิงโยศิตา  สมศักดิ์
 
1. นายคุณากร  เนตรสืบสาย
2. นางศิริพร  แทนบุญ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวชมัยมา  เหลืองสวัสดิพร
2. นางสาวญานินทร์  มีนายน
3. นางสาวนันท์นภัส  ภู่น้อย
4. นางสาวพักตร์จิรา  โสภาพรหม
5. นางสาวพิชามญชุ์  ทิฏฐิวิสุทธิ์
6. นางสาวอัยยิกาวีฐ์  อินจอหอ
 
1. นายคุณากร  เนตรสืบสาย
2. นางศิริพร  แทนบุญ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นายภานรินทร์   ตั้งจิตมั่นธรรม
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวีณา   พันรักษา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัทมินี  ประพันธ์วิทยา
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวโชติกา  คงคาทิพย์
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภิญญา  กุหลาบทอง
2. นางสาวพนัชกร  วิรัตรมณี
3. นายสุรดิษ  จันทะมาตร
4. นางสาวอริสราภา  เต้นปักษี
5. นางสาวอิสรีย์  แก้วศรีคร้าม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  นาเวศรัตนากร
 
37 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลสินี  ชัดเจนกิจ
2. นางสาวปุณณดา  แวงชัยภูมิ
3. นายรัชชานนท์  มณีเนตร
4. นางสาวรุจจิรา  ประกองผล
5. นายแทนไท  ไตรสิกขา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล  รัศมี
2. นางสาวอาทิตยา  สุขะกาลนันท์
 
1. นายมงคล  จำปาแฝด
 
39 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐา  กลิ่นหอม
2. นางสาวธันยธรณ์  สินสมบูรณ์โชค
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉมาชล  แสงกำพลี
2. เด็กหญิงสิมิลัน  พุกเปลี่ยน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่จาง
 
1. นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพาพร  ชคัตตรัยกุล
2. นางสาวนันทิกานต์  พรมสิงห์
3. นางสาวอินทิรา  กรวดไธสงค์
 
1. นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ์
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธาราดล   หวังพิพัฒน์กิจ
2. เด็กชายนภัทร   วารีดี
 
1. นางนุชนาถ   อินทรวิจิตร
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไผ่ชู
2. เด็กชายปวร  อิทธิอมรเลิศ
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ  ปัญจะการ
2. นายพัชรพงศ์   สกุลรุจินันท์
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิศ  เกยานนท์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เวียงสุข
 
1. นางสาววิรันชณาท์  สาริกานนท์
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  คงกระพันธ์
2. นางสาวภัทรกันย์  ขวัญข้าว
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  รื่นเริง
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธณสาร  คล่องเชาว์ชาญ
2. เด็กชายรัชพล  ทองสุข
3. เด็กชายวิชช์วิทิต  ศรีประเสริฐ
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรบดินทร์   ขำละม้าย
2. นายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
3. นายธนทัต   พรประเสริฐ
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวัน  เกตุสุขำ
2. เด็กชายธนกฤต  จาดทอง
3. เด็กชายนนทพัทธ์  ประทุมมา
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
50 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฎิภาณ  บุญคำมูล
2. นายปรมัตฐ์  มูลสาคร
3. นายยุทธพีร์  จตุพรชัยมงคล
 
1. นายพนาดร  แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  จงเจริญจินดา
2. เด็กหญิงปทิตตา  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงเปมิกา  คงสุวรรณ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คนธรัตน์กุล
2. นางอำไพวัลย์  วงศ์ใหญ่
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปวีร์รตา  กมลพัฒน์ธนโชต
2. นางสาววินรดา  สายสงค์
3. นางสาวเบญจลักษณ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางสุมณฑา  ปางลิลาศ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา   วัชรขจร
2. เด็กชายวรชิต  นันทมาศิริกุล
3. เด็กหญิงแพรวา  ธุระยศ
 
1. นางขวัญเรือน  กันภัย
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  ธรรมคลองอาตม์
2. นางสาวพิชญ์สินี  เทพพันธ์กุลงาม
3. นางสาววรรณกานต์  นิ่มถนอม
 
1. นางขวัญเรือน  กันภัย