สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศิริวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพล  มีสำโรง
2. เด็กหญิงบุษราวัลย์  ปลื้มมาลี
3. เด็กหญิงพัชโรธร  อ่อนเป็ง
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เมืองสมบัติ
5. เด็กหญิงภคพร  กิจเตชะพาณิชย์
6. เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่จามร
 
1. นายสุระเดช  ภักดีพงษ์
2. นางสาววิจิตตรา  เชยวิจิตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  กุรุพินธุ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เชื่อมทอง
 
1. นายจตุรงค์  เนคมานุรักษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 8 1. เด็กชายสุภวิชญ์  ทองประสงค์
2. เด็กหญิงไพลิน  จองจิตบริสุทธิ์
 
1. นายจตุรงค์  เนคมานุรักษ์