สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ศิริบรรจง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาสอน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สายศิริ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชาว์ไว
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุขรักษ์
3. เด็กหญิงอารีญา  อึ้งหลี
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงกมล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กชายปรเมศวร์  สุวรรณกล่อม
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์