สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ศิริบรรจง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาสอน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สายศิริ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชาว์ไว
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุขรักษ์
3. เด็กหญิงอารีญา  อึ้งหลี
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงกมล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กชายปรเมศวร์  สุวรรณกล่อม
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงลลิตา  อุ่นประดิษฐ
 
1. นายณรงค์  นุ้ยศรีดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชาว์ไว
2. เด็กชายปรเมศวร์  สุวรรณกล่อม
3. เด็กหญิงอารีญา  อึ้งหลี
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญสาร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงสว่าง
2. นางสาวจุฑามาศ  ทาสอน
3. นางสาวพิชยา  จิรเมตตากุล
 
1. นางกิตติยาภรณ์  นามวงศ์พรหม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กหญิงลลิตา  อุ่นประดิษฐ
2. เด็กชายเรวัตร  ทองใบศรี
 
1. นางวีนัส  วัฒนธร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอารีญา  อึ้งหลี
 
1. นางเสาวลี  ทองอิ่ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชาว์ไว
 
1. นางเสาวลี  ทองอิ่ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายชิตโชค  รุ่งโชคอนันต์
 
1. นางเสาวลี  ทองอิ่ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงปราณปรียา  จารุสาร
 
1. นางสุวรรณา  ไข่ฟัก
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สายศิริ
2. เด็กชายชิตโชค  รุ่งโชคอนันต์
3. เด็กชายณัฐกฤต  หลำคำ
4. เด็กชายณัฐนัย  ชุ่มเชยกลิ่น
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชาว์ไว
6. เด็กชายปรเมศวร์  สุวรรณกล่อม
7. เด็กหญิงวรกาญจน์  ทองคำ
8. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  เขียวสอาด
9. เด็กชายสุชาครีย์  จันทร์อินทร์
10. เด็กหญิงอารีญา  อึ้งหลี
 
1. นางสุวรรณา  ไข่ฟัก
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชาว์ไว
3. เด็กหญิงอารีญา  อึ้งหลี
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
2. นางกอบแก้ว  ช้างชาวนา