สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ศิริบรรจง
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงลลิตา  อุ่นประดิษฐ
 
1. นายณรงค์  นุ้ยศรีดา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอารีญา  อึ้งหลี
 
1. นางเสาวลี  ทองอิ่ม