สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาสอน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชาว์ไว
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุขรักษ์
3. เด็กหญิงอารีญา  อึ้งหลี
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สังข์วงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงสว่าง
2. นางสาวจุฑามาศ  ทาสอน
3. นางสาวพิชยา  จิรเมตตากุล
 
1. นางกิตติยาภรณ์  นามวงศ์พรหม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชาว์ไว
 
1. นางเสาวลี  ทองอิ่ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายชิตโชค  รุ่งโชคอนันต์
 
1. นางเสาวลี  ทองอิ่ม