สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศลิษา  บุญปลูก
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สาระสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 6 1. นางสาววรินทร  ขวัญพงษ์ดี
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สาระสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ดาดขุนทด
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางบุศรา  แดงเพ็ชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายสุธิราช  คงช่วย
 
1. นางบุศรา  แดงเพ็ชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
 
1. นางเจนจิรา  บุตรเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 5 1. นางสาวฤทัยพัชร  วงศ์พราหมณ์
 
1. นางเจนจิรา  บุตรเมือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธนิดา  เชิดรัมย์
2. เด็กหญิงอิงเขมกัญจน์  ช้างศิลา
3. เด็กหญิงเพชรญา  กี้ประวัติ
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
2. นางสาวมะลิษา  ชัยณรงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐฐิภาภรณ์  มีเลข
2. นางสาวณิชกานต์  แป้นเหมือน
3. นางสาวพิชญ์ฐินันท์  ศิริศรี
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
2. นางสาวมะลิษา  ชัยณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยพร  พาจันทะเนตร์
2. เด็กหญิงรัตนา  ใจชุ่ม
 
1. นางรักษ์สุมน  เดชะผล
2. นางสาวทักษพร  งามเกณฑ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัธสร  ใจดี
2. นางสาวบุษกร  เวชกามา
 
1. นางรักษ์สุมน  เดชะผล
2. นางสาวทักษพร  งามเกณฑ์