สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศลิษา  บุญปลูก
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สาระสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 6 1. นางสาววรินทร  ขวัญพงษ์ดี
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สาระสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ดาดขุนทด
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางบุศรา  แดงเพ็ชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายสุธิราช  คงช่วย
 
1. นางบุศรา  แดงเพ็ชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
 
1. นางเจนจิรา  บุตรเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 5 1. นางสาวฤทัยพัชร  วงศ์พราหมณ์
 
1. นางเจนจิรา  บุตรเมือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธนิดา  เชิดรัมย์
2. เด็กหญิงอิงเขมกัญจน์  ช้างศิลา
3. เด็กหญิงเพชรญา  กี้ประวัติ
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
2. นางสาวมะลิษา  ชัยณรงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐฐิภาภรณ์  มีเลข
2. นางสาวณิชกานต์  แป้นเหมือน
3. นางสาวพิชญ์ฐินันท์  ศิริศรี
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
2. นางสาวมะลิษา  ชัยณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยพร  พาจันทะเนตร์
2. เด็กหญิงรัตนา  ใจชุ่ม
 
1. นางรักษ์สุมน  เดชะผล
2. นางสาวทักษพร  งามเกณฑ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัธสร  ใจดี
2. นางสาวบุษกร  เวชกามา
 
1. นางรักษ์สุมน  เดชะผล
2. นางสาวทักษพร  งามเกณฑ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวสายทอง  แตงโสภา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกาญจนา  พวงสีเงิน
 
1. นายสมบัติ  สัณหรัติ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ปวิตรปก
2. เด็กหญิงพายพร  เมืองไทย
3. เด็กหญิงวรัญญณัฐ  พุ่มผกา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุดแสวง
2. นางสาวพูนทรัพย์  โนราช
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวธนัชชา  แพเจริญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริม่อม
3. นางสาวสโรชา  แสนสุข
 
1. นางวรรณภา  จินดาทิพย์
2. นางสายธาน  วงค์จิ๋ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มัธยมจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  จันทิพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 14 1. นายสุเมธ  สมทรง
 
1. นางสาวจันท์อำภา  ภามัง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.9 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปภัสรา  แสงสกุลรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  โทวกุลพานิชย์
 
1. นายชัฏชยุต  บุตรผา
2. นางดารณี  ด้วงแพง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายจิรเมธ  เย็นยิ่ง
2. นางสาวชมพูนุช  ฤทธิ์นอก
3. นายนราทร  มะสุใส
 
1. นายชัฏชยุต  บุตรผา
2. นางดารณี  ด้วงแพง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  แจ้งศรี
2. เด็กหญิงนริศรา  ธารีธรรม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม่นอก
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วมาก
2. นายราชันย์  รองพล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวขวัญจิรา  กุตัน
2. นางสาวบุษบานุช  ประทุมวัน
3. นางสาวศิรภัสสร  กระจ่างโพธิ์
 
1. นายสุเมธ  สงวนสุข
2. นางวรรษา  ขันทองคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกนกพร  ศรีสมรูป
2. นางสาวกัญญา  คำแดง
3. นางสาวพรทิพย์  บำรุงดิเรก
 
1. นายสุเมธ  สงวนสุข
2. นางสาวนงลักษณ์  สิริอุฬารวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69.98 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรณษา  เรืองปราชญ์
2. เด็กหญิงศิริพร  จุ๊สมบัติ
3. เด็กหญิงสิริมาภรณ์   เกษรบัว
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วมาก
2. นางสาวพนิดา  แสงเนตร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.01 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  ทนทาน
2. เด็กหญิงอธิชา  สารีบท
 
1. นายราชันย์  รองพล
2. นายสุเมธ  สงวนสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นายกิจจาพัฒน์  อาจทรัพย์
2. นายณัฐพล  พิมมะทา
 
1. นายสุเมธ  สงวนสุข
2. นายราชันย์  รองพล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวณัชชา  ลีลานุกุลชัย
2. นางสาววันวิสา  กุมวาปี
3. นางสาววไลพร  เพียรใจ
4. นางสาวสิรินันท์  ปาดา
5. นางสาวสิริลัคน์  แซ่ตั้ง
 
1. นางกุมารี  อุดมดี
2. นางสาวชลธิชา  สิทธิศักดิ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 1. นางสาวอรดา  แก้วหาญ
 
1. นายพิชัย  วงษ์น้อย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กระจ่างโพธิ์
2. เด็กหญิงอารียา  รักกิจ
 
1. นางมัทนา  กรุดพันธ์
2. นางสาววริทยา  สง่างาม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.34 ทอง 4 1. นายณัชพล  สุขแก้ว
2. นางสาวศิรภัสสร  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางสาววริทยา  สง่างาม
2. นางสาวชลธิชา  สิทธิศักดิ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรอุมา  แสนยากรณ์
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงษ์  สวนงาม
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บังสูงเนิน
 
1. นางสาวญาณินี  พรหมมา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 10 1. นางสาวนฤมล  ลาเสือ
 
1. นางสาวญาณินี  พรหมมา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชรมัย  คงปาน
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  เอี่ยมปราโมทย์
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรัพย์บรรยง
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  แม่นปืน
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธีรลักษณ์  ปาโท
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นางสาวพรพรรณ  ราชภักดี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตพันธ์
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 63.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตพันธ์
2. เด็กหญิงจิรัสยา  กิจการประสพผล
3. เด็กหญิงชญาดา  หวังสป
4. เด็กหญิงชลลดา  แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แช่มปรุง
6. นางสาวปิยธิดา  ชาติชำนาญ
7. เด็กหญิงผกามาศ  บุญศรี
8. เด็กหญิงพนิตพิชา  ชาจันทึก
9. นางสาวพิมฤทัย  สีสายชล
10. เด็กหญิงรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
11. นางสาวรัชนีกร  แสงสุรินทร์
12. เด็กหญิงรัญชิดา  ทองอ่อน
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์สอน
14. เด็กหญิงอรทัย  อินฉิม
15. เด็กหญิงอินทิรา  เมืองไกร
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
3. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัสยา  กิจการประสพผล
2. เด็กหญิงชลลดา  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  เพียรผล
4. เด็กหญิงณัฐฐา  เพียรผล
5. เด็กหญิงณิชา  อู่ทรัพย์พวง
6. เด็กหญิงบุญชิตา  สุภอุดร
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตรีชมวารี
8. เด็กหญิงประภาภัทร  เสน่หา
9. นางสาวปิยธิดา  ชาติชำนาญ
10. เด็กหญิงพนิตพิชา  ชาจันทึก
11. นางสาวพิมฤทัย  สีสายชล
12. เด็กหญิงภานุมาศ  ทองศรี
13. เด็กหญิงรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
14. นางสาวรัชนีกร  แสงสุรินทร์
15. เด็กหญิงรัญชิดา  ทองอ่อน
16. เด็กหญิงวาสนา  รักษจิตต
17. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนวิเศษ
18. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์สอน
19. เด็กหญิงสุภาวดี  มีแก้ว
20. เด็กหญิงอรทัย  อินฉิม
21. เด็กหญิงอินทิรา  เมืองไกร
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
3. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
5. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
6. นางสาวสาธิตา  ดวงเด่นจ้า
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 7 1. นายธนาทร  ยะศะนพ
2. นายสุเมธ  นาเมือง
3. นายอิงครัย  ช่วงโชติ
4. นายเกียรติชัย  ถาจันทร์
 
1. นายมนัส  ธัญญากร
2. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
3. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญา  เทพพิทักษ์
2. นายกิตติชัย  เกษมพรมณี
3. เด็กหญิงฉันทนา  จันทวงษา
4. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
5. นายฐิติวัฒน์  หงษ์น้อย
6. นางสาวณัฐชรินทร์  เชยวัดเกาะ
7. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงธนวรรณ  ตะแขก
9. นายธวัชชัย  มาแดง
10. นางสาวธันยพร  ผลเพิ่ม
11. นางสาวธิดารัตน์  กมลแดง
12. นายนรบดี  นิดภิรมย์
13. นายนันทกร  วชิราภา
14. นายประณพ  งามสมชัย
15. นางสาวปริยาภัทร  โกยทา
16. นางสาวปัณฑริกา  ชัยราช
17. นายพงศกร  ทีปกรถิรกุล
18. นางสาวพรรณพนัช  สกุลรัตนตรัย
19. นางสาวพิชญา  กึม
20. นางสาวฟ้าสวย  เกิดอิ่ม
21. นางสาวภูสุดา  มาทับ
22. นางสาวมินตรา  รอดพ่วง
23. นางสาวรมิดา  กลัดเจริญ
24. นางสาวรัชนีกร  สิงห์คำป้อง
25. นายวสุชัย  แพงศรี
26. นางสาววันชพร  ฤทธิชัย
27. นางสาวศิริโสภา  ตาปัน
28. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
29. นางสาวสิริลักษณ์  สุขสถิต
30. นางสาวสุชาดา  แจ้งแสง
31. นางสาวสุธิดา  ลุมไธสง
32. นางสาวอนุชศรา  พามา
33. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
34. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
35. นางสาวอินทิรา  กรกมลสรไกร
36. นายเกียรติชัย  ถาจันทร์
37. นายเชษฐา  ศิริคำ
38. นางสาวเบญจมาศ  ทองลือ
39. นางสาวเสาวลักษณ์  กำมหาวงศ์
40. นางสาวไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นายมนัส  ธัญญากร
5. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
6. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
7. นางสาวญาณินี  พรหมมา
8. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิราช  คงช่วง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑริกา  ชัยราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 1. นายพงศภัค  แสนใหม่
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์เกศษร  สะอาด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฐิราภรณ์  มีเลข
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเชษฐา  ศิริคำ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชพร  พิริยะมงคลสุข
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยศวดี  เขมาภิรัต
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
2. นางสาวพิชญา  กึม
3. นางสาววันชพร  ฤทธิชัย
4. นางสาวศิริโสภา  ตาปัน
5. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
6. นางสาวไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
3. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
4. เด็กหญิงนลินพร  กกรัมย์
5. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
8. เด็กหญิงอัยฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
4. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
2. นางสาวธันยพร  ผลเพิ่ม
3. นางสาวพรรณพนัช  สกุลรัตนตรัย
4. นางสาวพิชญา  กึม
5. นางสาววันชพร  ฤทธิชัย
6. นางสาวศิริโสภา  ตาปัน
7. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
8. นางสาวไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
4. นางสาวสาธิตา  ดวงเด่นจ้า
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
3. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
4. เด็กหญิงนลินพร  กกรัมย์
5. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
8. เด็กหญิงอัยฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
5. นายสาธิตา  ดวงเด่นจ้า
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  เทพพิทักษ์
2. นายกิตติชัย  เกษมพรมณี
3. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
4. นางสาวณัฐชรินทร์  เชยวัดเกาะ
5. นายธณะวัตน์  พานทอง
6. นางสาวปริยาภัทร  โกยทา
7. นางสาวรมิดา  กลัดเจริญ
8. นางสาวรัชนีกร  สิงห์คำป้อง
9. นายวสุชัย  แพงศรี
10. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
11. นางสาวสิริลักษณ์  สุขสถิต
12. นางสาวสุชาดา  แจ้งแสง
13. นางสาวอนุชศรา  พามา
14. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
15. นางสาวเบญจมาศ  ทองสุ่ม
16. นางสาวเสาวลักษณ์  กำมหาวงศ์
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
4. นางสาววรัญญา  สารัตน์
5. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภณิดา  แซ่จง
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาษณีย์  โม่นอก
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิศารัตน์  แซ่ฟู
 
1. นางสาวทัสสินี  แซ่อึ้ง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  เนตรฉาย
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
65 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนินาถ  เจริญลาภ
 
1. นางสาวทัสสินี  แซ่อึ้ง
 
66 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัธสร  ใจดี
2. นางสาวบุษกร  เวชกามา
3. นายพงศภัค  แสนใหม่
4. นางสาววราภรณ์  เครือบุตรสินธิ์
5. นางสาวอภิญญา  เก่งพิชิต
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชริดา  ทองอ้ม
2. นางสาวศิริลักษณ์  อาจหาร
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
68 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรทะยักษ์
2. นางสาวบุษกร  จันทร์มา
 
1. นางสาวทัสสินี  แซ่อึ้ง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  คนเพียร
2. เด็กหญิงปรียานุช  พรมราช
3. เด็กหญิงสนธินี   นัจสิทธิ์
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ช
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วชฎา
2. นายนิธิเดช  ณ นคร
3. นางสาวภาสินี  ใจพรมมา
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงคธาธร  อินทร
2. เด็กหญิงสุนันทา  ขำเจริญ
 
1. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีหาพล
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  ชาจันทึก
 
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 10 1. นายชลสิทธิ์  สาตสุข
2. นางสาวศิวิมล  ปัตตะเน
 
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิชยา   โกศลสิทธิกุล
2. เด็กหญิงอารียา  อรรคสุข
 
1. นางสาวพิมพ์ทรัพย์  แสนเจ๊ก
2. นางสาวชฏากาญจน์  สุขเกษม
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมพร  คล้ายเล็ก
2. นายเจริญทรัพย์   เรืองเดชชนะกิจ
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
2. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงบัวชมพู  พิมหิน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ราศี
 
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะระคำหาร
2. เด็กหญิงอังสนา  ดวงสวัสดิ์
 
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรนภา  มั่งสาย
2. เด็กหญิงเหมียวอิง  ลี
 
1. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.75 เงิน 5 1. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริม่อม
2. นางสาวสายฝน   สังข์รอด
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชราภรณ์   ศิริม่อม
2. นางสาวรุ่งกานต์   บุญทับ
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชมพูนุช  ฤทธิ์นอก
2. นายนราทร  มะสุใส
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 9 1. นางสาวชมพูนุช  ฤทธิ์นอก
2. นายเอกรัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
2. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงญดาพร  บุฝ้าย
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสุข
3. นางสาวพิยะดา  จันทร์ปัญญา
 
1. นางอุมาพร  ร่างน้อย
2. นางวรรณิภา  จันทร์ฝอย
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญธิศา  สุขสว่าง
2. นางสาวลักขณา  พ่วงแช
3. นางสาวอรพิมล  คำทวี
 
1. นางอุมาพร  ร่างน้อย
2. นางปัณฑิตา  ขาวมีชื่อ