สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศลิษา  บุญปลูก
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สาระสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์แป้น
 
1. นางสาวสายทอง  แตงโสภา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกาญจนา  พวงสีเงิน
 
1. นายสมบัติ  สัณหรัติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มัธยมจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  จันทิพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 14 1. นายสุเมธ  สมทรง
 
1. นางสาวจันท์อำภา  ภามัง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชมพูนุช  ฤทธิ์นอก
2. นายนราทร  มะสุใส
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม