สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ดาดขุนทด
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธนิดา  เชิดรัมย์
2. เด็กหญิงอิงเขมกัญจน์  ช้างศิลา
3. เด็กหญิงเพชรญา  กี้ประวัติ
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
2. นางสาวมะลิษา  ชัยณรงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐฐิภาภรณ์  มีเลข
2. นางสาวณิชกานต์  แป้นเหมือน
3. นางสาวพิชญ์ฐินันท์  ศิริศรี
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
2. นางสาวมะลิษา  ชัยณรงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.9 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปภัสรา  แสงสกุลรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  โทวกุลพานิชย์
 
1. นายชัฏชยุต  บุตรผา
2. นางดารณี  ด้วงแพง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวขวัญจิรา  กุตัน
2. นางสาวบุษบานุช  ประทุมวัน
3. นางสาวศิรภัสสร  กระจ่างโพธิ์
 
1. นายสุเมธ  สงวนสุข
2. นางวรรษา  ขันทองคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69.98 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรณษา  เรืองปราชญ์
2. เด็กหญิงศิริพร  จุ๊สมบัติ
3. เด็กหญิงสิริมาภรณ์   เกษรบัว
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วมาก
2. นางสาวพนิดา  แสงเนตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นายกิจจาพัฒน์  อาจทรัพย์
2. นายณัฐพล  พิมมะทา
 
1. นายสุเมธ  สงวนสุข
2. นายราชันย์  รองพล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวณัชชา  ลีลานุกุลชัย
2. นางสาววันวิสา  กุมวาปี
3. นางสาววไลพร  เพียรใจ
4. นางสาวสิรินันท์  ปาดา
5. นางสาวสิริลัคน์  แซ่ตั้ง
 
1. นางกุมารี  อุดมดี
2. นางสาวชลธิชา  สิทธิศักดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บังสูงเนิน
 
1. นางสาวญาณินี  พรหมมา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 10 1. นางสาวนฤมล  ลาเสือ
 
1. นางสาวญาณินี  พรหมมา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 63.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตพันธ์
2. เด็กหญิงจิรัสยา  กิจการประสพผล
3. เด็กหญิงชญาดา  หวังสป
4. เด็กหญิงชลลดา  แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แช่มปรุง
6. นางสาวปิยธิดา  ชาติชำนาญ
7. เด็กหญิงผกามาศ  บุญศรี
8. เด็กหญิงพนิตพิชา  ชาจันทึก
9. นางสาวพิมฤทัย  สีสายชล
10. เด็กหญิงรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
11. นางสาวรัชนีกร  แสงสุรินทร์
12. เด็กหญิงรัญชิดา  ทองอ่อน
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์สอน
14. เด็กหญิงอรทัย  อินฉิม
15. เด็กหญิงอินทิรา  เมืองไกร
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
3. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงคธาธร  อินทร
2. เด็กหญิงสุนันทา  ขำเจริญ
 
1. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 10 1. นายชลสิทธิ์  สาตสุข
2. นางสาวศิวิมล  ปัตตะเน
 
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงบัวชมพู  พิมหิน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ราศี