สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางบุศรา  แดงเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นายสุธิราช  คงช่วย
 
1. นางบุศรา  แดงเพ็ชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 5 1. นางสาวฤทัยพัชร  วงศ์พราหมณ์
 
1. นางเจนจิรา  บุตรเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยพร  พาจันทะเนตร์
2. เด็กหญิงรัตนา  ใจชุ่ม
 
1. นางรักษ์สุมน  เดชะผล
2. นางสาวทักษพร  งามเกณฑ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ปวิตรปก
2. เด็กหญิงพายพร  เมืองไทย
3. เด็กหญิงวรัญญณัฐ  พุ่มผกา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุดแสวง
2. นางสาวพูนทรัพย์  โนราช
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวธนัชชา  แพเจริญ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริม่อม
3. นางสาวสโรชา  แสนสุข
 
1. นางวรรณภา  จินดาทิพย์
2. นางสายธาน  วงค์จิ๋ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายจิรเมธ  เย็นยิ่ง
2. นางสาวชมพูนุช  ฤทธิ์นอก
3. นายนราทร  มะสุใส
 
1. นายชัฏชยุต  บุตรผา
2. นางดารณี  ด้วงแพง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวกนกพร  ศรีสมรูป
2. นางสาวกัญญา  คำแดง
3. นางสาวพรทิพย์  บำรุงดิเรก
 
1. นายสุเมธ  สงวนสุข
2. นางสาวนงลักษณ์  สิริอุฬารวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.01 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  ทนทาน
2. เด็กหญิงอธิชา  สารีบท
 
1. นายราชันย์  รองพล
2. นายสุเมธ  สงวนสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรอุมา  แสนยากรณ์
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชรมัย  คงปาน
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  เอี่ยมปราโมทย์
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรัพย์บรรยง
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธีรลักษณ์  ปาโท
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73.67 เงิน 6 1. นางสาวพรพรรณ  ราชภักดี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตพันธ์
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 7 1. นายธนาทร  ยะศะนพ
2. นายสุเมธ  นาเมือง
3. นายอิงครัย  ช่วงโชติ
4. นายเกียรติชัย  ถาจันทร์
 
1. นายมนัส  ธัญญากร
2. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
3. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิศารัตน์  แซ่ฟู
 
1. นางสาวทัสสินี  แซ่อึ้ง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนินาถ  เจริญลาภ
 
1. นางสาวทัสสินี  แซ่อึ้ง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีหาพล
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  ชาจันทึก
 
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิชยา   โกศลสิทธิกุล
2. เด็กหญิงอารียา  อรรคสุข
 
1. นางสาวพิมพ์ทรัพย์  แสนเจ๊ก
2. นางสาวชฏากาญจน์  สุขเกษม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมพร  คล้ายเล็ก
2. นายเจริญทรัพย์   เรืองเดชชนะกิจ
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
2. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.75 เงิน 5 1. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริม่อม
2. นางสาวสายฝน   สังข์รอด
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 9 1. นางสาวชมพูนุช  ฤทธิ์นอก
2. นายเอกรัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  สุขเกษม
2. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์