สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 6 1. นางสาววรินทร  ขวัญพงษ์ดี
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สาระสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
 
1. นางเจนจิรา  บุตรเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัธสร  ใจดี
2. นางสาวบุษกร  เวชกามา
 
1. นางรักษ์สุมน  เดชะผล
2. นางสาวทักษพร  งามเกณฑ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  แจ้งศรี
2. เด็กหญิงนริศรา  ธารีธรรม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม่นอก
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วมาก
2. นายราชันย์  รองพล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 1. นางสาวอรดา  แก้วหาญ
 
1. นายพิชัย  วงษ์น้อย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กระจ่างโพธิ์
2. เด็กหญิงอารียา  รักกิจ
 
1. นางมัทนา  กรุดพันธ์
2. นางสาววริทยา  สง่างาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.34 ทอง 4 1. นายณัชพล  สุขแก้ว
2. นางสาวศิรภัสสร  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางสาววริทยา  สง่างาม
2. นางสาวชลธิชา  สิทธิศักดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงษ์  สวนงาม
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  แม่นปืน
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัสยา  กิจการประสพผล
2. เด็กหญิงชลลดา  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  เพียรผล
4. เด็กหญิงณัฐฐา  เพียรผล
5. เด็กหญิงณิชา  อู่ทรัพย์พวง
6. เด็กหญิงบุญชิตา  สุภอุดร
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตรีชมวารี
8. เด็กหญิงประภาภัทร  เสน่หา
9. นางสาวปิยธิดา  ชาติชำนาญ
10. เด็กหญิงพนิตพิชา  ชาจันทึก
11. นางสาวพิมฤทัย  สีสายชล
12. เด็กหญิงภานุมาศ  ทองศรี
13. เด็กหญิงรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
14. นางสาวรัชนีกร  แสงสุรินทร์
15. เด็กหญิงรัญชิดา  ทองอ่อน
16. เด็กหญิงวาสนา  รักษจิตต
17. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนวิเศษ
18. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์สอน
19. เด็กหญิงสุภาวดี  มีแก้ว
20. เด็กหญิงอรทัย  อินฉิม
21. เด็กหญิงอินทิรา  เมืองไกร
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
3. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
5. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
6. นางสาวสาธิตา  ดวงเด่นจ้า
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญา  เทพพิทักษ์
2. นายกิตติชัย  เกษมพรมณี
3. เด็กหญิงฉันทนา  จันทวงษา
4. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
5. นายฐิติวัฒน์  หงษ์น้อย
6. นางสาวณัฐชรินทร์  เชยวัดเกาะ
7. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
8. เด็กหญิงธนวรรณ  ตะแขก
9. นายธวัชชัย  มาแดง
10. นางสาวธันยพร  ผลเพิ่ม
11. นางสาวธิดารัตน์  กมลแดง
12. นายนรบดี  นิดภิรมย์
13. นายนันทกร  วชิราภา
14. นายประณพ  งามสมชัย
15. นางสาวปริยาภัทร  โกยทา
16. นางสาวปัณฑริกา  ชัยราช
17. นายพงศกร  ทีปกรถิรกุล
18. นางสาวพรรณพนัช  สกุลรัตนตรัย
19. นางสาวพิชญา  กึม
20. นางสาวฟ้าสวย  เกิดอิ่ม
21. นางสาวภูสุดา  มาทับ
22. นางสาวมินตรา  รอดพ่วง
23. นางสาวรมิดา  กลัดเจริญ
24. นางสาวรัชนีกร  สิงห์คำป้อง
25. นายวสุชัย  แพงศรี
26. นางสาววันชพร  ฤทธิชัย
27. นางสาวศิริโสภา  ตาปัน
28. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
29. นางสาวสิริลักษณ์  สุขสถิต
30. นางสาวสุชาดา  แจ้งแสง
31. นางสาวสุธิดา  ลุมไธสง
32. นางสาวอนุชศรา  พามา
33. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
34. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
35. นางสาวอินทิรา  กรกมลสรไกร
36. นายเกียรติชัย  ถาจันทร์
37. นายเชษฐา  ศิริคำ
38. นางสาวเบญจมาศ  ทองลือ
39. นางสาวเสาวลักษณ์  กำมหาวงศ์
40. นางสาวไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นายมนัส  ธัญญากร
5. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
6. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
7. นางสาวญาณินี  พรหมมา
8. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิราช  คงช่วง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑริกา  ชัยราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง 4 1. นายพงศภัค  แสนใหม่
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์เกศษร  สะอาด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฐิราภรณ์  มีเลข
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเชษฐา  ศิริคำ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชพร  พิริยะมงคลสุข
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
3. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
4. เด็กหญิงนลินพร  กกรัมย์
5. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
8. เด็กหญิงอัยฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
4. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
2. นางสาวธันยพร  ผลเพิ่ม
3. นางสาวพรรณพนัช  สกุลรัตนตรัย
4. นางสาวพิชญา  กึม
5. นางสาววันชพร  ฤทธิชัย
6. นางสาวศิริโสภา  ตาปัน
7. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
8. นางสาวไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
4. นางสาวสาธิตา  ดวงเด่นจ้า
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนนทิวา  สุขบาล
3. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
4. เด็กหญิงนลินพร  กกรัมย์
5. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
8. เด็กหญิงอัยฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงศ์
5. นายสาธิตา  ดวงเด่นจ้า
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  เทพพิทักษ์
2. นายกิตติชัย  เกษมพรมณี
3. นางสาวฐิติรัตน์  มีแก้ว
4. นางสาวณัฐชรินทร์  เชยวัดเกาะ
5. นายธณะวัตน์  พานทอง
6. นางสาวปริยาภัทร  โกยทา
7. นางสาวรมิดา  กลัดเจริญ
8. นางสาวรัชนีกร  สิงห์คำป้อง
9. นายวสุชัย  แพงศรี
10. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
11. นางสาวสิริลักษณ์  สุขสถิต
12. นางสาวสุชาดา  แจ้งแสง
13. นางสาวอนุชศรา  พามา
14. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
15. นางสาวเบญจมาศ  ทองสุ่ม
16. นางสาวเสาวลักษณ์  กำมหาวงศ์
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
3. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
4. นางสาววรัญญา  สารัตน์
5. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภณิดา  แซ่จง
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาษณีย์  โม่นอก
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  เนตรฉาย
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
28 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชริดา  ทองอ้ม
2. นางสาวศิริลักษณ์  อาจหาร
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  คนเพียร
2. เด็กหญิงปรียานุช  พรมราช
3. เด็กหญิงสนธินี   นัจสิทธิ์
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ช
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วชฎา
2. นายนิธิเดช  ณ นคร
3. นางสาวภาสินี  ใจพรมมา
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะระคำหาร
2. เด็กหญิงอังสนา  ดวงสวัสดิ์
 
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงญดาพร  บุฝ้าย
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสุข
3. นางสาวพิยะดา  จันทร์ปัญญา
 
1. นางอุมาพร  ร่างน้อย
2. นางวรรณิภา  จันทร์ฝอย
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญธิศา  สุขสว่าง
2. นางสาวลักขณา  พ่วงแช
3. นางสาวอรพิมล  คำทวี
 
1. นางอุมาพร  ร่างน้อย
2. นางปัณฑิตา  ขาวมีชื่อ