สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัชญา  ปวีณดำรง
 
1. นางสาวนิตยา  เมตไตรพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอัญกร  ช่วงชัย
 
1. นายสุทธิรักษ์  สุขศิริสวัสดิกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  แซ่โง้ว
2. นางสาวรติยา  กุมารบุญ
3. นางสาวสุวนิช  ยุทธโกวิท
 
1. นายวิรัช  เรืองทวิเศรษฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สกุลสัญชาติไทย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนาดา  สมาเอ็ม
2. เด็กหญิงอริสา  ปวนยงค์
 
1. นายภัทรพล  แก้วเสนา
2. นางสาวน้ำฝน  สิทธิวรรณธนะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นายธราดล  พึ่งศรี
2. นายสธร  บุตรแก้ว
 
1. นายภัทรพล   แก้วเสนา
2. ว่าที่ร้อยโทคณิศร  ตั้งพรสมาน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคณาธัช  คำเจริญ
 
1. นางสาวนรินทร  แสนพยุห์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนวพร  วงค์ษา
 
1. นางสาวชนาธิป  พลพวก