สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรรณพร  นิลเขียว
 
1. นายวีระ  ขำดวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 14 1. นางสาวอัจฉรา  ฐานะสิทธิพัฒน์
 
1. นายวีระ  ขำดวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงอริสา  ปวนยงค์
 
1. นางสาวสินีนาถ  โอชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวชนัญญา  ปัตถา
 
1. นางสาวสินีนาถ  โอชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  โมราวงศ์
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขเมือง
 
1. นางรุ่งทิพย์  พรหมบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิมลรัตน์  จีนวรรณ
2. นางสาวศศพร  แก้วผักแว่น
 
1. นางรุ่งทิพย์  พรหมบุตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัชญา  ปวีณดำรง
 
1. นางสาวนิตยา  เมตไตรพันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอัญกร  ช่วงชัย
 
1. นายสุทธิรักษ์  สุขศิริสวัสดิกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  แซ่โง้ว
2. นางสาวรติยา  กุมารบุญ
3. นางสาวสุวนิช  ยุทธโกวิท
 
1. นายวิรัช  เรืองทวิเศรษฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สกุลสัญชาติไทย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนาดา  สมาเอ็ม
2. เด็กหญิงอริสา  ปวนยงค์
 
1. นายภัทรพล  แก้วเสนา
2. นางสาวน้ำฝน  สิทธิวรรณธนะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นายธราดล  พึ่งศรี
2. นายสธร  บุตรแก้ว
 
1. นายภัทรพล   แก้วเสนา
2. ว่าที่ร้อยโทคณิศร  ตั้งพรสมาน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคณาธัช  คำเจริญ
 
1. นางสาวนรินทร  แสนพยุห์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนวพร  วงค์ษา
 
1. นางสาวชนาธิป  พลพวก
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกมลวรรณ  แดงจันทร์
2. เด็กชายวสุ  ประสพทรัพย์
3. นางสาวอริสา  ปวนยงค์
 
1. นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์
2. นายเฉลิมรัตน์  นาคประทุม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวปมาณิกา  อารีย์
2. นางสาวเบญจพร  วัฒนวินิน
3. นางสาวเบญจพร  พันธ์แก้ว
 
1. นางสาววีณา  วันชุ่ม
2. นายเฉลิมรัตน์  นาคประทุม
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวน้ำฟ้า  แก้วมาก
2. เด็กหญิงปุนรดา  ปัญญายุวัฒน์
3. เด็กหญิงมุกดา  ห้วยทราย
 
1. นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์
2. นางสาวสุพรรณิการ์  เนตรวีระ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิษฎา  อ่อนอรุณ
2. นางสาวนุชจิเนศ  แก้วเกิด
3. นางสาววรัญญา  ชีวพงศ์ชัย
 
1. นางชโลทร  วรสมุทรปราการ
2. นายสาธิต  วรสมุทรปราการ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นายธีรภัทร  โมราวงศ์
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขเมือง
3. เด็กหญิงนาดา  สมาเอ็ม
 
1. นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์
2. นายเฉลิมรัตน์  นาคประทุม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.65 ทอง 7 1. เด็กชายธนกร  กวางศรี
2. เด็กชายภาสกร  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงศศินา  ดาศรี
 
1. นางกชกาญจน์  กุลสุวรรณ
2. นางนันทวัน  อิงพงษ์พันธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธิภา  บุษรารัตนโกเมน
2. นางสาวพรพรรณ  บุษรารัตนโกเมน
3. นางสาวเจริญทรัพย์  นาคอร่าม
 
1. นางชโลทร  วรสมุทรปราการ
2. นายสาธิต  วรสมุทรปราการ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติพล  สินทับ
2. เด็กชายณภัทร  คงเพ็ชร
3. เด็กชายวุฒพงษ์  ใจหาญ
4. เด็กชายสุพศิน  ปานหงษา
5. เด็กชายอนุชา  จิระดล
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวทิพวรรณ  เกษมพรมณ๊
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  งามเลิศ
2. นายธรรมนูญ  ศรีอาภัย
3. นายภาสกร  ดูดวงดาษ
4. นางสาวลัดดา  เปรมชาติ
5. นางสาววลัยลักษณ์  อุทัยศรี
 
1. นายคงศักดิ์  ไตติลานนท์
2. นายบุญโชค  อัตตโนรักษ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.37 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   สุขสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ภูกองชนะ
3. เด็กชายธีรภัทร   อินทวัฒน์วงษา
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวฤดีมาศ  ศรียานะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.7 ทอง 4 1. นางสาวธนาภรณ์  หมื่นจำนงค์
2. นายนิธิวัฒน์  ช่างไม้
3. นายศุภโชค  อินทรสวัสดิ์
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวจำเรียง  จันทร์ยิ้ม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐมล  เชื้อโตหลวง
2. นางสาวธนพร  พันธุ์พาณิชร์
3. นายพิทวัส  คตะวงษ์
4. นางสาวสุทธิดา  วันนา
5. นางสาวสุมินตรา  มลา
 
1. นายธนู  แสงอินทร์
2. นางดาเรส  แสงอินทร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจนพร  เฮมโนนทอง
2. นางสาวคณิตา  ปริญญาสุจิต
3. นายคเณศ  อังคะนาวิน
4. นางสาวณริศรา  มองทรัพย์
5. เด็กชายดรัณพัทธ์   วิยากรณ์
6. นายทรงกลด  กาพย์แก้ว
7. นายนภัทร  อุตสาหะ
8. นางสาวปาณยวีร์  บรรเทากุล
9. นางสาวปาริฉัตร  เที่ยงรอด
10. นางสาวพรนิภา  บุญประชม
11. นายวรุต  กาญจนดิษฐ์
12. นางสาววันชนก  หนูศรีแก้ว
13. นายศรีโสภณ  บุญกลาง
14. เด็กหญิงศศินา  ดาศรี
15. เด็กชายศักดา  อุ่นทรวง
16. นายสุรเชษฐ  ครรภาฉาย
17. นางสาวสุวิมล  เหมือนสิงห์
18. นายเจตนา  เต็งผักแว่น
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวจำเรียง  จันทร์ยิ้ม
3. นายกฤช  เชื้อแถว
4. นางสาวทิพวรรณ  เกษมพรมณ๊
5. นางสาวธัญลักษณ์  เพ็ชรแสง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา  คุ้มสีไว
 
1. นางรจนา  สุุขแสนไกรศร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนกร  จริยสาธิต
2. เด็กชายวัชรไกร  สนนุช
 
1. นางรจนา  สุขแสนไกรศร
2. นางสุวรรณา  อินทุรัตน์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  เพ็ชรวัทน์
2. นางสาวสมฤดี  พรมกลิ้ง
 
1. นางรจนา  สุขแสนไกรศร
2. นางสุวรรณา  สุขแสนไกรศร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลรัตน์  พิมไทย
2. นางสาวนุชนารถ  ศาลนอก
3. นางสาวปริยฉัตร  สนนุช
4. นางสาวพรชิตา  โพธิ์เอี่ยม
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  สรวงษ์
6. นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ
7. นางสาววิมลวรรณ  เม็งไธสง
8. นางสาวศศพร  แก้วผักแว่น
9. นางสาวอังสนา  ยาศรี
10. นางสาวอัญชลีพร  จันทรโต
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นางสาวพีรชญา  วิลาศ
3. นางสาวมาลัย  โหม่งพุฒ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิเกียรติ  โครตอาสา
 
1. นางสาวอุดม  พลเยี่ยม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเฉลิมชัย  ล้นสุรวงศ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 1. นางสาวธัญอร  ผลงาม
 
1. นายวรเดช   ยศวัฒนะกุล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรธิวา  ขิมจิตร์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายจาตุรงค์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  อาจโยธา
 
1. นางสาวอุดม  พลเยี่ยม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงวันใส  บุญชู
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บัวโต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์
2. นายวรเดช  ยศวัฒนะกุล
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตริน  จุ้ยมิน
 
1. นายวรเดช  ยศวัฒนะกุล
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นางสาววชิรญาณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวอุดม  พลเยี่ยม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขันทอง  แสงสว่าง
2. นายสุริยา  จิตวงศ์
3. นายสุเมธี  ขวัญวงษ์ทิม
 
1. นางสาวอุดม  พลเยี่ยม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุช  โฮ
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาพรรณ  เรืองแสง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสรา  พรหมนิยมชัย
 
1. นายอครินทร์  หลงสวาสดิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบวรชัย  รอดแดง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
 
1. นายกฤษณรัตน์  ใจทับทิม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววสิตา  แนบบุญ
 
1. นายอครินทร์  หลงสวาสดิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมณฑล  เจนนภาภัณฑ์กิจ
 
1. นายอครินทร์  หลงสวาสดิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนท์  อนุชปรีดา
2. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลิมปศิลป์
4. เด็กชายพันวา  ชวนจิตร
5. เด็กชายรณกร  มัยลิขิตมงคล
6. เด็กหญิงวริษา  สมิตมงคล
7. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
8. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
9. นางสาวอาภาพร  แสงสุวรรณโชติ
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
11. นางสาวอุมาพร  บุญภา
12. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
2. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
3. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
4. นายสุรินทร์  ทับรอด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชนก  พุ่มชื่น
2. เด็กชายคุณานนท์  อนุชปรีดา
3. นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลิมปศิลป์
5. เด็กหญิงธัญชนก  สดกลาง
6. นางสาวนุช  โฮ
7. นายบวรชัย  รอดแดง
8. นางสาวปภาพรรณ  เรืองแสง
9. เด็กหญิงพัชรวลี  สังขวิสิทธิ์
10. เด็กหญิงพัชริดา  เผ่าผาง
11. เด็กชายพันวา  ชวนจิตร
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ่งยงณรงค์กุล
13. เด็กชายรณกร  มัยลิขิตมงคล
14. เด็กหญิงรุจิตรา  อรุณพูลทรัพย์
15. เด็กหญิงวริษา  สมิตมงคล
16. เด็กหญิงศัตวรี  สังข์สุข
17. นางสาวศุภินทรา  ชาญพิทยกิจ
18. นางสาวอาภาพร  แสงสุวรรณโชติ
19. เด็กหญิงอิศราภรณ์  คำศรีสุข
20. นางสาวอุมาพร  บุญภา
21. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
2. นายอครินทร์  หลงสวาสดิ์
3. นายกฤษณรัตน์  ใจทับทิม
4. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
5. นายภัทรพล  แก้วเสนา
6. นายสุรินทร์  ทับรอด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตดนัย  แก้วยิ่ง
2. นายกิติศักดิ์  อิสลาม
3. นางสาวขวัญนภา  ประมาถา
4. นางสาวชลดา  วารีวิไล
5. เด็กชายชัยรัตน์  ทองปุ
6. เด็กหญิงชาริสา  งอนมาก
7. นายธนสรณ์  ล้วนรัตน์
8. เด็กชายธนา  วัฒนธรรม
9. เด็กชายธนากร  พวงสมบัติ
10. นายธนากิจ  นุชบุษบา
11. นางสาวธิดารัตน์  แพงสาร
12. นายนพณัช  กุลปราการ
13. นายปฏิภาน  จำปาอ้อย
14. เด็กชายปวรุตม์  สุขอารมย์
15. เด็กชายปัญญา  สละเจริญ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  อุราฤทธิ์
17. เด็กหญิงปิยะนุช  บุดดี
18. นางสาวพรสวรรค์  สายเชื้อ
19. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  สุภากร
20. เด็กหญิงพัชรี  วรรณจรูญ
21. เด็กชายภณ  อุทัย
22. นางสาวระพีพรรณ  แก้วมะดัน
23. เด็กหญิงวรนุช  จั่นมา
24. เด็กหญิงวรรณษา  นิมมาน
25. เด็กหญิงวริศรา   ภิรมรักษ์
26. นายวัชรไกร  สนนุช
27. เด็กชายวิทยา  โพธิ์นอก
28. เด็กชายวีริศ  สินชัย
29. นางสาวศิริ  อินทร์พงษ์
30. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ส่งเสริมความดี
31. เด็กชายสถิต  บุญภิละ
32. เด็กหญิงสุชานาฏ  ไชยวงศ์เมือง
33. เด็กชายอดิทัต  ตุ่มดาวเรือง
34. นายอภิวัฒน์  เขาบาง
35. นายอภิวันท์  เขาบาง
36. เด็กชายอภิศักดิ์  โกสวัสดิ์
37. เด็กหญิงอริสรา  แย้มมาก
38. เด็กหญิงอักษิพร  จีนเสถียร
39. เด็กหญิงเนตรนพรัตน์  ประคุณหังสิต
40. เด็กชายเลิศชาย  มิ่งแม้น
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
2. นายยุทธตะพงศ์  จั่นแก้ว
3. นายเฉลิมรัฐ  ศรีสิริโพธิ์ทรัพย์
4. นายภีมพล  ชัยพรพงศ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณษา  นิมมาน
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑามาส   มานะกิจ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากิจ  นุชบุษบา
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาส   มานะกิจ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรงค์  เอี่ยมภักดี
2. นางสาวชนกสุดา  แจ้งโรจน์
3. นายณัฐวุฒิ  เชยโพธิ์
4. นางสาวพรชนก  ศรีสวัสดิ์
5. นายพิทวัส  คตวงษ์
6. นางสาววิภาพรรณ  เอี่ยมสอาด
7. นายศรีโสภณ  บุญกลาง
8. นางสาวสุธิดา  ขันทะเครือ
 
1. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
2. นายเรวัตร  ใบแก้ว
3. นางสาววิลัดดา  แท้นูน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  เตือนขุนทด
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ชำนาญยา
3. เด็กหญิงจุฑาพร  อุปคง
4. เด็กหญิงชัญญานุช  สอสุดใจ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลการัณยภาส
6. เด็กหญิงธนพรพรรณ  นพคุณ
7. นางสาววรัญญา  สุทธิประเสริฐ
8. เด็กหญิงศิริมา  อุปเหลือง
 
1. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
2. นายเรวัตร  ใบแก้ว
3. นางสาววิลัดดา  แท้นูน
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญชนก  สดกลาง
 
1. นางสาวจินตนา  กันทัด
 
61 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นางสาวมิ่งขวัญ  แซ่หลี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  อุ่นตา
 
62 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐณิชา  สุขญาติ
2. นายธนพงศ์  มัทรา
3. นางสาวธนัชญา  กล้วยเทศ
4. นางสาวน้ำทิพย์  โพธิ์ลา
5. นางสาวฝนฤทัย  คำตะพันธ์
 
1. นางสาวปวีณา  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวจิตรดา  ช่วยถาวร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 64.31 ทองแดง 6 1. นางสาวสุวนิช  ยุทธโกวิท
2. นางสาวอภิญญา  สุวรรณทศ
 
1. นางสาวปวีณา  สังข์ประเสริฐ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. นายดรัณพัทธ์  วิยากรณ์
2. นายปัณณธร  สินชัย
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 8 1. นายปิยะวัฒน์  พุ่มประดับ
2. นายวรชัย  เชยชุ่ม
 
1. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
2. นายโกวิทย์  เสือสกุล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาดี
2. เด็กหญิงวิริยา  แซ่ตัง
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายพันชนก  บุญเยาะห์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เผือกเมืองมูล
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชัญญา  เทียมทัต
2. เด็กหญิงโยศิตา  หมื่นฤทธิ์
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สิทธิมงคล
2. นายทัศนัย  หงษ์ทอง
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรดา  ทับทอง
2. นายเจษฎา  จันทนะ
 
1. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
2. นายโกวิทย์  เสือสกุล
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายทีปต์ภิวัฒน์  จันทร์สีดา
2. นายอภิสิทธิ์  อัคควุฒิกุล
 
1. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
2. นางสาวแววมณี  พรมตา
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดาภา  เกียรติพร
2. นางสาวรติยา  กุมารบุญ
3. นายสาธิต  ชินวงค์
 
1. นายธนู  แสงอินทร์
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 14 1. นายกิตติศักดิ์  งามเลิศ
2. นายฤรินทร์  ธราดล
 
1. นายพลภัทร  ลักคะติ
2. นายโกวิทย์  เสือสกุล
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ถาวงกาง
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร   ขาวนวล
3. เด็กหญิงประภารัตน์  กังวาลศรี
 
1. นางสาวทองกร  ดูสันเทียะ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.31 ทอง 5 1. นางสาววิมลรัตน์   จินวรรณ์
2. นางสาวศศพร   แก้วผักแว่น
3. นางสาวอังสนา  ยาศรี
 
1. นางสาวทองกร  ดูสันเทียะ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  บูรณานนท์
2. เด็กชายธีรวุฒิ   เจิมเจริญ
3. นางสาวมยุรี  รุ้งทอง
 
1. นางสาวศรีประภา   ชมเชย
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวชนิษฎา  อ่อนอรุณ
2. นางสาวนุชจิเนศ  แก้วเกิด
3. นางสาวลักษิกา  จันทร์สอน
 
1. นายธนู  แสงอินทร์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   สุขสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงดลยา  นาคะเต
3. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   วสุธานภานนท์
 
1. นางสาวพรชนก  แสนพยุห์