สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนาดา  สมาเอ็ม
2. เด็กหญิงอริสา  ปวนยงค์
 
1. นายภัทรพล  แก้วเสนา
2. นางสาวน้ำฝน  สิทธิวรรณธนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกมลวรรณ  แดงจันทร์
2. เด็กชายวสุ  ประสพทรัพย์
3. นางสาวอริสา  ปวนยงค์
 
1. นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์
2. นายเฉลิมรัตน์  นาคประทุม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 64.31 ทองแดง 6 1. นางสาวสุวนิช  ยุทธโกวิท
2. นางสาวอภิญญา  สุวรรณทศ
 
1. นางสาวปวีณา  สังข์ประเสริฐ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชัญญา  เทียมทัต
2. เด็กหญิงโยศิตา  หมื่นฤทธิ์
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรดา  ทับทอง
2. นายเจษฎา  จันทนะ
 
1. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
2. นายโกวิทย์  เสือสกุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 14 1. นายกิตติศักดิ์  งามเลิศ
2. นายฤรินทร์  ธราดล
 
1. นายพลภัทร  ลักคะติ
2. นายโกวิทย์  เสือสกุล