สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงอริสา  ปวนยงค์
 
1. นางสาวสินีนาถ  โอชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวชนัญญา  ปัตถา
 
1. นางสาวสินีนาถ  โอชา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  แซ่โง้ว
2. นางสาวรติยา  กุมารบุญ
3. นางสาวสุวนิช  ยุทธโกวิท
 
1. นายวิรัช  เรืองทวิเศรษฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สกุลสัญชาติไทย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวปมาณิกา  อารีย์
2. นางสาวเบญจพร  วัฒนวินิน
3. นางสาวเบญจพร  พันธ์แก้ว
 
1. นางสาววีณา  วันชุ่ม
2. นายเฉลิมรัตน์  นาคประทุม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวน้ำฟ้า  แก้วมาก
2. เด็กหญิงปุนรดา  ปัญญายุวัฒน์
3. เด็กหญิงมุกดา  ห้วยทราย
 
1. นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์
2. นางสาวสุพรรณิการ์  เนตรวีระ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิษฎา  อ่อนอรุณ
2. นางสาวนุชจิเนศ  แก้วเกิด
3. นางสาววรัญญา  ชีวพงศ์ชัย
 
1. นางชโลทร  วรสมุทรปราการ
2. นายสาธิต  วรสมุทรปราการ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 1. นางสาวธัญอร  ผลงาม
 
1. นายวรเดช   ยศวัฒนะกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายจาตุรงค์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงวันใส  บุญชู
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บัวโต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์
2. นายวรเดช  ยศวัฒนะกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นางสาววชิรญาณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวอุดม  พลเยี่ยม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสรา  พรหมนิยมชัย
 
1. นายอครินทร์  หลงสวาสดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณษา  นิมมาน
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญชนก  สดกลาง
 
1. นางสาวจินตนา  กันทัด
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นางสาวมิ่งขวัญ  แซ่หลี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  อุ่นตา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. นายดรัณพัทธ์  วิยากรณ์
2. นายปัณณธร  สินชัย
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 8 1. นายปิยะวัฒน์  พุ่มประดับ
2. นายวรชัย  เชยชุ่ม
 
1. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
2. นายโกวิทย์  เสือสกุล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาดี
2. เด็กหญิงวิริยา  แซ่ตัง
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายพันชนก  บุญเยาะห์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เผือกเมืองมูล
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  สิทธิมงคล
2. นายทัศนัย  หงษ์ทอง
 
1. นายโกวิทย์  เสือสกุล
2. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายทีปต์ภิวัฒน์  จันทร์สีดา
2. นายอภิสิทธิ์  อัคควุฒิกุล
 
1. นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร
2. นางสาวแววมณี  พรมตา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   สุขสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงดลยา  นาคะเต
3. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   วสุธานภานนท์
 
1. นางสาวพรชนก  แสนพยุห์