สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายศรัณญ์  ใจหาญ
 
1. นางสาวเกื้อกูล  ทมเปลี่ยน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวชนัฎดา  ทรวดทรง
 
1. นางสาวจินดา  คนเที่ยง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอารยา  ผังลักษณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  ชูทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์   ซัวเกษม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวจิณณพัต  เสริฐพรรนึก
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฉากแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงภนิดา  ศรีประลำทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  ใจดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63.23 ทองแดง 9 1. นางสาวเพียงตะวัน  ชูรัตน์
 
1. นางสาวอุดมพร  คัมภิรานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกิด
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวด้วง
3. เด็กชายชัยพิสิฐ  ชูรัตน์
 
1. นางสาวอุดมพร   คัมภิรานนท์
2. นางอรวรรณ  ศิริรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายชยากร  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  หลอมทอง
 
1. นางสาวอุดมพร  คัมภิรานนท์
2. นายชัยนันท์  พูลเพิ่มคล้าย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธิป  คล้ายกุล
2. นางสาวนุสรา  ผลถาวร
 
1. นางสาวอุดมพร  คัมภิรานนท์
2. นายชัยนันท์  พูลเพิ่มคล้าย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฉันฐรัฐ  ศักดิ์สมานชัย
 
1. นางสาวปวริศา  ผ่านภูวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 14 1. นางสาวงามศิริ  ทองเชื้อ
 
1. นายเฉลิมพล  ตาแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรรณรมน  ชินวงศ์
2. นายฤทธิชัย  ฤกษ์ชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  เวสสะประวีณวงศ์
2. นางสาวธารารัตน์  สร้างนา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิภกรณ์  จันเพ็ง
 
1. นายกฤษฎา  อินธิฤทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรินทร  ยิ้มมา
 
1. นางสาวเดือนเต็ม  พงษ์มา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกิด
2. เด็กชายกุศลิน  กุ้ยประเสริฐ
3. นายชยากร  จันทร์เรือง
 
1. นางกุลนิษฐ์  เบญจวรรณ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวจิณณพัต  เสริฐพรรนึก
2. นางสาวนาฬีรัตน์  เทศเจริญ
3. นายมังกร  คะตะวงค์
 
1. นางสาวจริยา  จันทะชำนิ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายกช  ไชยธรรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อาริกุล
3. เด็กหญิงวรพรรณ  วันแย้ม
 
1. นางสาวหฤทัย  หอทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์บัว
2. นางสาวทัศวรรณ  ลายเมฆ
3. นางสาวศศิพร  คุ้มเมือง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  สันโดษ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.31 เงิน 8 1. เด็กหญิงปรียาพรรณ  เอี่ยมลาภะ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เสถียร
3. เด็กหญิงเมธารัตน์  เมืองนุช
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ดีมาก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินนาฏ  ภู่ก๋ง
2. นายธนกร  สิริจันทรังสี
3. นางสาวสุพัตรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสาวหฤทัย  หอทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.35 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติวัชน์  พิมสุวรรณ
2. เด็กชายธนนนท์  เต่าทอง
 
1. นางสาวจิตรานุช  เจริญขำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.57 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพัฒน์  เกษแก้ว
2. เด็กชายโมกุล  เสริมจันทร์
 
1. นางสาววรรณิศา  ห้วยหงษ์ทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์ศรี
2. เด็กชายภัทรเมธ  นิลโรภาส
 
1. นายดำรงศักดิ์  มีวรรณ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิจเกรียงไกร   กรดแก้ว
2. เด็กหญิงธนวรรณ   จันทร์ประเสริฐ
3. นางสาววรินทร   เหล็กกาญจน์
4. เด็กชายศุภกิตต์   คำบล
5. นางสาวสุธาสินี   เกิดศรีชัง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์   สนธิขันธ์
2. นายณัฐพงศ์   ยาพรม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุทธ   ชูดำ
2. นางสาวชนัฎดา   ทรวดทรง
3. นางสาวปฏิมา   สุขศรี
4. นางสาวพิมลวรรณ   ผูกชอบ
5. นางสาวสิริพร   ชาญตะกั่ว
 
1. นางสาวสลิลทิพย์   สนธิขันธ์
2. นายณัฐพงศ์   ยาพรม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.04 ทอง 5 1. นางสาวกสมล   คำเจริญ
2. นายพอพล   สืบยิ้ม
3. นางสาวภัณฑิรา   วิบูลย์ศิริชัย
4. นางสาวมัณธินี  นาสิทอง
5. นางสาวรัศมี  อินทร์นอก
 
1. นางสาวสลิลทิพย์   สนธิขันธ์
2. นางสาวจริยา  ช่างถม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายชวัลวิทย์  บุญสินธุ์
2. นายพงศธร  ฤทธิ์มาก
3. นายภาสวร  เปี่ยมมงคล
4. นางสาวอารีรัตน์  หอมจันทร์
5. นายไวกิจ  แก้วทองคำ
 
1. นายสมพงษ์  ประเสริฐ
2. นายเทวัญ  จันทร์ทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัณฐมณี   ลีศรีทอง
2. นางสาวจิตอุษา   บุญสงค์
3. นายณฐกร    ศิริผล
4. นางสาวณัฐกมล   กิจจุบาล
5. นางสาวธนัญญา   คีรีเพ็ขร
6. นายนพกร   ธนพงศ์ภูมิ
7. นางสาวนัฐนัน   วรรธกวศิน
8. นางสาวนิภาวรรณ    หอมสมบัติ
9. นางสาวปิยธิดา    อินภูมิ
10. นายพลกิตต์   โกนกระโทก
11. นายพันศักดิ์   ดาดก
12. นางสาวมนัสนันท์   กรมนา
13. นางสาวยุภารัตน์    ชำนาญ
14. นางสาววศินี   กุลวัฒน์
15. นางสาววิมลรัตน์    ยักทะวงษ์
16. นายวิวรรธ    อ้นยะ
17. นายอัฑวุฒิ   สนเจริญ
18. นางสาวเจนนิศา   แทวกระโทก
19. นางสาวเทณิกา   ธนะชัยชุติกุล
20. นางสาวเบญจรัตน์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสลิลทิพย์   สนธิขันธ์
2. นางสาวอังศุมาลิน    คุณล้าน
3. นางสาวจริยา   ช่างถม
4. นายณัฐพงศ์    ยาพรม
5. นายณัฐวัฒน์    แก้วมณี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกำไล  บุญธรรมม
 
1. นางพรพิชา  ซื่อตรง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.33 ทอง 8 1. นายสหรัฐ  จีนปาน
 
1. นางพรพิชา  ซื่อตรง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.34 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงนาค
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กล่ำดิษฐ์
 
1. นางพัชรษิธวัณ  สุขนิติพัส
2. นางสาวจริยา  ศิริวรรณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 10 1. นายธนากร  อาจนนลา
2. นางสาวนัทธมน  ผลภาพ
 
1. นางพัชรษิธวัณ    สุขนิติพัส
2. นางสาวจริยา    ศิริวรรณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หนอสิงหา
2. นางสาวกรชวัล  สนเปรม
3. นางสาวนภาภร  ปักโคทะกัง
4. นางสาวนันทิดา  สังชม
5. นางสาวปณิตา  เจนสมุทร
6. เด็กหญิงปนัดดา  ตาคำ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  เกษมวงษ์
8. นางสาวภิญญฎา  มณีรุ่ง
9. นางสาววรรณพา  ทะวงดี
10. นางสาวเบญจวรรณ  สิริธนกุลชัย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์   สนธิขันธ์
2. นายโบว์แดง  ราชสิงห์
3. นางอารีวรรณ  ตาดต่าย
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญล้อม
2. นางสาวอารียา  โชคคุณ
 
1. นายรุ่งเรือง  เมธากุลวณิชย์
2. นางสาวปวิชญา  สีภา
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชักนำ
2. นางสาวเพียงฟ้า  คล้ายวิเชียร
 
1. นายรุ่งเรือง  เมธากุลวณิชย์
2. นางสาวปวิชญา  สีภา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายปฏิภัส  บุญรักษาธนากร
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศุภสาร
 
1. นางพรรณี  ภักดีวงษ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  วรรณกสิน
 
1. นางพรรณี  ภักดีวงษ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญสำเร็จ
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายธนาคาร  รักใหม่
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 11 1. นางสาวปัทมวรรณ  มามาก
 
1. นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พันสนิท
2. เด็กหญิงศรุตา  แปงคำใส
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
2. นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายศิลป์ศรุต  เกตุจินดา
 
1. นางพรรณี  ภักดีวงษ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72.33 เงิน 10 1. นายวิศรุต  ใจภักดี
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวมาเรีย  อฮาเหม็ด
2. นายศตวรรษ  บุญบรรเทิง
3. นายสินอาชา  พรมสอน
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
2. นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โสภารัตน์
2. เด็กชายธนพงษ์  พจนาสาธร
3. เด็กชายบัณฑิต  เชื้ออินทร์
4. เด็กชายพงศธร  บัวแดง
5. เด็กชายศรันย์  ชื่นชม
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  กาจู๊ต
 
1. นายมนตรี  รอดเจริญ
2. นายชุมพร  วรนุช
3. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นายชาญณรงค์  จันทร์มี
2. นายธีรภัทร์  จูละพันธ์
3. นางสาวพิมลวรรณ  ผูกชอบ
4. นายพีระพงษ์  บุญวิลัย
5. นายวรณัฏฐ์  พรำนัก
6. นายสุรเชษฐ์  บุญเลียง
 
1. นายมนตรี  รอดเจริญ
2. นายชุมพร  วรนุช
3. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โสภารัตน์
 
1. นายมนตรี  รอดเจริญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภนิดา  ศรีประล่ำทอง
 
1. นายมนตรี  รอดเจริญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัฐวรรณ  วณิชบุญวิรัตน์
 
1. นายชุมพร  วรนุช
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายศิลป์ศรุต  เกตุจินดา
 
1. นายมนตรี  รอดเจริญ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยทิพย์
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปฏิมา  สุขศรี
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยา  โคตรหลักเพชร
2. เด็กหญิงจิรภร  เผือกวัฒนะ
3. เด็กหญิงณัฐชา  กังวาลย์วงษ์
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  ฝากกาย
5. เด็กหญิงสิตานันท์  นาคเกี้ยว
6. เด็กหญิงสุชาวดี  เพ็ชรสะกะ
7. เด็กหญิงอภิชญา  กุ้ยประเสริฐ
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสันเทียะ
 
1. นายสามารถ  ลาดจันทึก
2. นางไพลิน  เจิมสิทธิประเสริฐ
3. นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม
4. นางสาวนิตยากร  สงวนรัมย์
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  ขันอาสา
2. นางสาวชลิตา  สุถาลา
3. นางสาวชาเมย์  ใจสุระ
4. นางสาวพลอยงาม  มามาก
5. นางสาวศิริราชนก  เกษจัตุรัส
6. นางสาวสุทธิดา  รักธงไทย
7. นางสาวอภิชญา  คล้ายสุวรรณ
8. นางสาวอภิญญา  สุยารัมย์
 
1. นายสามารถ  ลาดจันทึก
2. นางไพลิน  เจิมสิทธิประเสริฐ
3. นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม
4. นางสาวนิตยากร  สงวนรัมย์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  ตาคำ
 
1. นางสาววรางคณา  ฉิมเนย
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสโรชา  เนตรสกุลณี
 
1. นางปวรินทร์  ปรางทอง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  จิตตรีรมย์
 
1. นางสาวสุมินชา  ทศไกร
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระพันธ์  เมธากุลวณิชย์
 
1. นางสาวกาญจนา  อิ่มชื่น
 
62 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรุตา  แปงคำใส
 
1. นางสาววรางคณา  ฉิมเนย
 
63 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นายธีรภัทร์  จูละพันธ์
 
1. นางปวรินทร์  ปรางทอง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรี  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวสุมินชา  ทศไกร
 
65 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรนันท์  เร็วไว
 
1. นางสาวกาญจนา  อิ่มชื่น
 
66 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญฐมณี  อุ่นซิม
2. นางสาวธัญญาเรศ  แก้วทอง
3. นางสาวยอแสง  ชินบุตร
4. นางสาววรพร  มลิวัลย์
5. นางสาวเมธาวี  สวนไผ่
 
1. นางสาวรติพร  แสนรวยเงิน
 
67 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภิญญา  เจษฎาบริรักษ์
2. นางสาวนัฐฐยา  ชัยชะนะ
3. นายภควัฒน์  เพ็ญภูมิ
4. นางสาววรกมล  สุธรรมพันธ์
5. นายศรจักร  ชาติไทย
 
1. นางสาวกาญจนา  อิ่มชื่น
2. นางสาวสุมินชา  ทศไกร
 
68 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรินทร์  สมร่าง
2. นางสาวพัชรีพร  ศาลางาม
 
1. นางสาวอชิรญา  เจียมวิจักษณ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชลนที  เทพทอง
2. เด็กชายภากร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายภูผา  ศรีนิล
4. เด็กชายรัชกฤช  ชาติไตรธนา
5. เด็กชายวรชาติ  งามประวิง
6. เด็กชายวรรณธน  เนื้อนิ่ม
7. เด็กชายสุภโชค  จันทร์ทึก
8. เด็กชายอำพล  พ้นภัย
 
1. นายกำธร  สุมา
2. นายอดิศักดิ์  ทรัพย์สอน
3. นายประดิษฐิ์  ประสานพิมพ์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคัมภีร์  มีลาภซึ้ง
2. นางสาวนันท์นภัส  นามมีบุญ
3. นายพีรณัฐ  พุกลิ่น
4. นางสาวสุพัตรา  ปาละศรี
 
1. นายยุทธการ   ก้านจักร
2. นางสาวจุฑามาศ  เดชาพันธุ์กุล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  ตะวัน
2. เด็กหญิงภควดี  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ตำหรับนาค
 
1. นางสาวพัทธนันท์  จันอารักษ์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ต๊ะคำ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  กุลวัชระเดชา
3. เด็กหญิงอภิสรา  บัวสัมฤทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ทิมา
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  กานะ
2. เด็กชายวีรกุล  ไชยบุตร
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  อันทานุวงศ์
2. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริทัศน์  ปานเงิน
2. นายสุรเชษฐ์  บุญเลียง
 
1. นายภูเบศร์  ขาวพุ่ม
2. นางสาวพัทธรนันท์  มุขชาติ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงวันดี  จริยะกุลาพร
 
1. นางสมพิศ  วงษ์ประเทศ
2. นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  สิงหนาท
2. เด็กหญิงบัว  จรกา
 
1. นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
2. นางสมพิศ  วงษ์ประเทศ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมลภัส  โสขุมา
2. นางสาวสกุลลักษณ์  สุกสะอาด
 
1. นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
2. นายภูเบศร์  ขาวพุ่ม
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตราภรณ์  รัตนกร
2. นางสาวสุพัตรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสาวชุลีกร  พินธิระ
2. นางสาวถุงเงิน  จันทาสอน
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลดา  สัมพันธ์ไพศาลสุข
2. เด็กชายนทีธาร  ลิขิตวิวัฒน์พงศ์
3. เด็กชายศรันญ์  ใจหาญ
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  อันทานุวงศ์
2. นางสมพิศ  วงษ์ประเทศ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นายณัฏฐพงษ์  มาลีเศรษฐ์
2. นายนนทวัฒน์  คำต่าย
 
1. นายณัฐพล  เชียงมา
2. นางสาววลัยลักษณ์  อันทานุวงศ์
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 -    
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัตนชัย  สุรการ
2. นายวิชยา  ปานโต
3. นายศรจักร  ชาติไทย
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
2. นายวิชิต  ครองบุญ
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย  ฉิ่งเนียม
2. เด็กชายธมกร  ทองยอด
3. เด็กชายศุภณัฐ   เสถียร
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
2. นายวิชิต  ครองบุญ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญญพงศ์  วิเชียรรัตนวุฒิ
2. นายพีรพล  ชัยพัฒน์
3. นายภูชิชย์  มงคลฟัก
 
1. นายวิชิต  ครองบุญ
2. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลบดี  จันโสดา
2. นายณัฐนันท์  ควินรัมย์
3. นางสาวมาธวี  สีเขียว
 
1. นางสาวสุจินันท์  พุกสวัสดิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวนากร  ยอดมาคี
2. เด็กชายชัยอนันต์  คูณแสน
3. เด็กชายณัฐกิต  ง่วนจร
4. เด็กหญิงนิวัติธิดา  พลหาญ
5. เด็กชายสวพล  สิงห์วิเศษ
6. เด็กหญิงสุภัสสร  โชติสุภาพ
 
1. นางสาวญดาพร  เลิศกิจจรวัฒน์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกสมล  คำเจริญ
2. นางสาวปิยะธิดา  อินภูมี
3. นางสาวพรรณธิญา  ฉุนมา
4. นายพฤฒพงศ์  ฉ่ำพิพัฒน์
5. นางสาวมัณธินี  นำสิงทอง
6. นางสาวอนันตา  น้อยประสิทธิ์
 
1. นายแสนคม  ฝาพิมาย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญมณี  ขวัญสงเคราะห์
2. เด็กหญิงลภัสณา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงวิภาดา  สุขเกตุ
 
1. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญพร  เทศโมลี
2. นายพิพัฒน์  ขาวเขียว
3. นางสาววิสุทธิดา  สาหร่าย
 
1. นางสาวเบญญาภา  งามเลิศศักดา
2. นางสาวพิชญาณัณณ์  นรสิงห์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  เสียมเพ็ชร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  มีชัย
3. เด็กชายปัณณวิต  ลีลาน้อย
 
1. นายภูวเดช  สมฤทธิ์
2. นายอุดม  ทูลประโคน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองอ่อน
2. นางสาวธัญสิริ  ยิ้มแย้ม
3. นางสาวปัทมาภรณ์  กล่ำจีน
 
1. นายภูวเดช  สมฤทธิ์
2. นายอุดม  ทูลประโคน
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดองโพธิ์
2. เด็กหญิงพรอุมา  สุขพงษ์ไทย
3. เด็กหญิงอาริษา  โคธิเสน
 
1. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกมลวรรณ  พัฒนจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  สุทธิประภา
3. นางสาวโยษิตา  สินธุ์สุวรรณ
 
1. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  สายเสนา
2. เด็กหญิงนริศรา  มั่งมี
3. เด็กหญิงปริชาติ  วิเลิศ
 
1. นางสาวสุจินันท์  พุกสวัสดิื
2. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นางสาวอัญชลี  สุขสมบัติ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุนทรหิรัญกุล
3. นางสาวแพรวพลอย  ปรีหะจินดา
 
1. นางสาวสุจินันท์  พุกสวัสดิื
2. นางสาวเมธินี  ยิ้มสาระ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงงามณิชา  พองเชื้อ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมประเสริฐ
3. เด็กหญิงนลพรรณ  บุญปก
 
1. นายแสนคม  ฝาพิมาย
2. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสนันท์  บัวงาม
2. นางสาววรดา  ชมกลิ่น
3. นางสาวศรีญญา  รุจิอาจ
 
1. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
2. นางสาวญดาพร  เลิศกิจจรวัฒน์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปดิพร  สีดำดี
2. นายอภิรักษ์  ศุตสาร
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ทองเกษม
 
1. นางสาวเมธินี  ยิ้มสาระ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  รักการ
2. นางสาวดวงทิพย์  โสสีดา
3. นายธวัชชัย  นิลสมบูรณ์
 
1. นางวิภาวรรณ  ไชยฉอุ่ม