สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายศรัณญ์  ใจหาญ
 
1. นางสาวเกื้อกูล  ทมเปลี่ยน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฉันฐรัฐ  ศักดิ์สมานชัย
 
1. นางสาวปวริศา  ผ่านภูวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 14 1. นางสาวงามศิริ  ทองเชื้อ
 
1. นายเฉลิมพล  ตาแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรรณรมน  ชินวงศ์
2. นายฤทธิชัย  ฤกษ์ชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  เวสสะประวีณวงศ์
2. นางสาวธารารัตน์  สร้างนา