สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63.23 ทองแดง 9 1. นางสาวเพียงตะวัน  ชูรัตน์
 
1. นางสาวอุดมพร  คัมภิรานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิภกรณ์  จันเพ็ง
 
1. นายกฤษฎา  อินธิฤทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกิด
2. เด็กชายกุศลิน  กุ้ยประเสริฐ
3. นายชยากร  จันทร์เรือง
 
1. นางกุลนิษฐ์  เบญจวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวจิณณพัต  เสริฐพรรนึก
2. นางสาวนาฬีรัตน์  เทศเจริญ
3. นายมังกร  คะตะวงค์
 
1. นางสาวจริยา  จันทะชำนิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายกช  ไชยธรรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อาริกุล
3. เด็กหญิงวรพรรณ  วันแย้ม
 
1. นางสาวหฤทัย  หอทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์บัว
2. นางสาวทัศวรรณ  ลายเมฆ
3. นางสาวศศิพร  คุ้มเมือง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  สันโดษ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.35 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติวัชน์  พิมสุวรรณ
2. เด็กชายธนนนท์  เต่าทอง
 
1. นางสาวจิตรานุช  เจริญขำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.57 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพัฒน์  เกษแก้ว
2. เด็กชายโมกุล  เสริมจันทร์
 
1. นางสาววรรณิศา  ห้วยหงษ์ทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายชวัลวิทย์  บุญสินธุ์
2. นายพงศธร  ฤทธิ์มาก
3. นายภาสวร  เปี่ยมมงคล
4. นางสาวอารีรัตน์  หอมจันทร์
5. นายไวกิจ  แก้วทองคำ
 
1. นายสมพงษ์  ประเสริฐ
2. นายเทวัญ  จันทร์ทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายธนาคาร  รักใหม่
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภนิดา  ศรีประล่ำทอง
 
1. นายมนตรี  รอดเจริญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรุตา  แปงคำใส
 
1. นางสาววรางคณา  ฉิมเนย
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปัญญพงศ์  วิเชียรรัตนวุฒิ
2. นายพีรพล  ชัยพัฒน์
3. นายภูชิชย์  มงคลฟัก
 
1. นายวิชิต  ครองบุญ
2. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล