สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  ชูทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์   ซัวเกษม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวจิณณพัต  เสริฐพรรนึก
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ฉากแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายชยากร  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  หลอมทอง
 
1. นางสาวอุดมพร  คัมภิรานนท์
2. นายชัยนันท์  พูลเพิ่มคล้าย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.31 เงิน 8 1. เด็กหญิงปรียาพรรณ  เอี่ยมลาภะ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เสถียร
3. เด็กหญิงเมธารัตน์  เมืองนุช
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ดีมาก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกำไล  บุญธรรมม
 
1. นางพรพิชา  ซื่อตรง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.34 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงนาค
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กล่ำดิษฐ์
 
1. นางพัชรษิธวัณ  สุขนิติพัส
2. นางสาวจริยา  ศิริวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 10 1. นายธนากร  อาจนนลา
2. นางสาวนัทธมน  ผลภาพ
 
1. นางพัชรษิธวัณ    สุขนิติพัส
2. นางสาวจริยา    ศิริวรรณ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชักนำ
2. นางสาวเพียงฟ้า  คล้ายวิเชียร
 
1. นายรุ่งเรือง  เมธากุลวณิชย์
2. นางสาวปวิชญา  สีภา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายปฏิภัส  บุญรักษาธนากร
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 11 1. นางสาวปัทมวรรณ  มามาก
 
1. นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พันสนิท
2. เด็กหญิงศรุตา  แปงคำใส
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
2. นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72.33 เงิน 10 1. นายวิศรุต  ใจภักดี
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวมาเรีย  อฮาเหม็ด
2. นายศตวรรษ  บุญบรรเทิง
3. นายสินอาชา  พรมสอน
 
1. นางสาววันวิสาข์  จิตต์สุภา
2. นางศิริรัตน์  โคตรสงคราม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  จิตตรีรมย์
 
1. นางสาวสุมินชา  ทศไกร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นายธีรภัทร์  จูละพันธ์
 
1. นางปวรินทร์  ปรางทอง
 
16 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญฐมณี  อุ่นซิม
2. นางสาวธัญญาเรศ  แก้วทอง
3. นางสาวยอแสง  ชินบุตร
4. นางสาววรพร  มลิวัลย์
5. นางสาวเมธาวี  สวนไผ่
 
1. นางสาวรติพร  แสนรวยเงิน
 
17 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภิญญา  เจษฎาบริรักษ์
2. นางสาวนัฐฐยา  ชัยชะนะ
3. นายภควัฒน์  เพ็ญภูมิ
4. นางสาววรกมล  สุธรรมพันธ์
5. นายศรจักร  ชาติไทย
 
1. นางสาวกาญจนา  อิ่มชื่น
2. นางสาวสุมินชา  ทศไกร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรินทร์  สมร่าง
2. นางสาวพัชรีพร  ศาลางาม
 
1. นางสาวอชิรญา  เจียมวิจักษณ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  ตะวัน
2. เด็กหญิงภควดี  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ตำหรับนาค
 
1. นางสาวพัทธนันท์  จันอารักษ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นายณัฏฐพงษ์  มาลีเศรษฐ์
2. นายนนทวัฒน์  คำต่าย
 
1. นายณัฐพล  เชียงมา
2. นางสาววลัยลักษณ์  อันทานุวงศ์
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัตนชัย  สุรการ
2. นายวิชยา  ปานโต
3. นายศรจักร  ชาติไทย
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
2. นายวิชิต  ครองบุญ