สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวชนัฎดา  ทรวดทรง
 
1. นางสาวจินดา  คนเที่ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอารยา  ผังลักษณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงภนิดา  ศรีประลำทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  ใจดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกิด
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวด้วง
3. เด็กชายชัยพิสิฐ  ชูรัตน์
 
1. นางสาวอุดมพร   คัมภิรานนท์
2. นางอรวรรณ  ศิริรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธิป  คล้ายกุล
2. นางสาวนุสรา  ผลถาวร
 
1. นางสาวอุดมพร  คัมภิรานนท์
2. นายชัยนันท์  พูลเพิ่มคล้าย