สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55.66 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวิชญา  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางพิทยา  บุญยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 15 1. นางสาวสุวนันท์  อันทะนัย
 
1. นางสาวสุทธิดา  เกตนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายรัตนพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวสุทธิดา  เกตนอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวสุทธิดา  เกตนอก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฐิตะวัน  นิสารพายุห์
 
1. นางพวงผกา  สุขละไม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนัฐตชา  ฉายสุวรรณ
 
1. นางพวงผกา  สุขละไม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.64 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อินสัน
2. เด็กหญิงมาริสา  แสงสี
3. เด็กหญิงเมขลา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวชลธิชา  เอี่ยมโอภาส
2. นางฉวีวรรณ  ศรีพระราม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิยุตา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายสมพงษ์  สวนบุปผา
 
1. นางมะลิดา  เพ็งวงษา
2. นายพุฒิชา  คุ้มทรัพย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาณิน  ไม้
2. นายสัตยา  ทับชัย
 
1. นางอรกานต์  เพ็งขันธ์
2. นางสาวมะลิดา  เพ็งวงษา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  กลิ่นกระโทก
2. เด็กหญิงสุนทรี  นาคศรี
 
1. นายพรชัย  พูนผล
2. นายสุชาติ  มะณีวัน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติมา  วงษ์ปาน
2. นางสาวบุญพิทักษ์  สุขแป้น
 
1. นายพรชัย  พูนผล
2. นายสุชาติ  มะณีวัน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรภัทร  บุญมาก
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. เด็กชายชัชพล  ศิรินุช
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กชายหัว  หว่าง
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจีระนันท์  อินสัน
 
1. นางสาวกำไลนิล  ป้อมทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชารีย์  ทองละมุล
 
1. นางสาวกำไลนิล  ป้อมทอง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายชลนกัล  ทับบุรี
2. เด็กชายภาษิต  นวลจันทร์
 
1. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทาสะโก
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 12 1. นายนันทวัฒน์  เขียวมี
2. นายศรนที  ยกย่อง
 
1. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทาสะโก
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจียมมี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนคง
 
1. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวณภัทร  ขันการไร่
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 12 1. นางสาวประกายมาศ  เกรัมย์
2. นางสาวอลิสา  อุดมศรี
 
1. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทาสะโก
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจอย  จันทร์
2. เด็กหญิงทิพธิดา  มนัสสิทธิพันธ์
3. เด็กชายศิวกร  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวณภัทร  ขันการไร่
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทาสะโก