สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายรัตนพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวสุทธิดา  เกตนอก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชารีย์  ทองละมุล
 
1. นางสาวกำไลนิล  ป้อมทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 11 1. เด็กชายชลนกัล  ทับบุรี
2. เด็กชายภาษิต  นวลจันทร์
 
1. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทาสะโก
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 12 1. นายนันทวัฒน์  เขียวมี
2. นายศรนที  ยกย่อง
 
1. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทาสะโก
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจียมมี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนคง
 
1. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวณภัทร  ขันการไร่