สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 15 1. นางสาวสุวนันท์  อันทะนัย
 
1. นางสาวสุทธิดา  เกตนอก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 4 1. เด็กชายชัชพล  ศิรินุช
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กชายหัว  หว่าง
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 12 1. นางสาวประกายมาศ  เกรัมย์
2. นางสาวอลิสา  อุดมศรี
 
1. นายธนารักษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทาสะโก