สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนฤทัย  จำรัสไว
 
1. นางสาวยุภาพร  บุริภักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 13 1. นายอนันพร  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางปราณี  มณีเทศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นางสาวทิพรัตน์  ขจร
2. นายวงศธร  พรพิรุณโรจน์
 
1. นางสาวบุษยาพร  วิลาศสกุลวงศ์
2. นายวีรยุทธ  สร้อยเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงศ์  สระทองคำ
 
1. นางสาวเจนจิรา  อุ่นสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 12 1. นายวิรพัชร์  ธนบดีรัตนาพัชร์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แพร่น่าน