สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนฤทัย  จำรัสไว
 
1. นางสาวยุภาพร  บุริภักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 13 1. นายอนันพร  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางปราณี  มณีเทศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นางสาวทิพรัตน์  ขจร
2. นายวงศธร  พรพิรุณโรจน์
 
1. นางสาวบุษยาพร  วิลาศสกุลวงศ์
2. นายวีรยุทธ  สร้อยเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงศ์  สระทองคำ
 
1. นางสาวเจนจิรา  อุ่นสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 12 1. นายวิรพัชร์  ธนบดีรัตนาพัชร์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แพร่น่าน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาพร  เผือกโฉลง
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายศหวรรษ  ปานแสงทอง
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสกาวใจ  ชัยบังอาจ
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 1. นางสาวชลิตา  เชื้อมอญยาว
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาวดี  รักษาอินทร์
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทราพร  จันทะวงษ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีสูงเนิน
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวภัทราพร  จันทะวงษ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กชายดวงโรจน์  ทับจิตร
2. เด็กหญิงนริศรา  ชัยสมบัติ
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
2. นายอภิสิทธิ์  รอดบำเรอ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงลักษณ์ติกานต์  มีพึ่ง
 
1. นายอภิสทธิ์  รอดบำเรอ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นายศราวุธ  ก้อนกระโทก
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวนันทยา  อยู่เส็ง
2. นายรัฐพงศ์  ดิ่งแก้ว
3. นายสุเทพ  พลีจัตุ
 
1. นายอภิสทธิ์  รอดบำเรอ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรองกาญจน์    อรุณมาตย์
2. เด็กชายกรีฑาวุฒิ    บุญระสิงห์
3. นางสาวขวัญจิรา   เทพอาสา
4. เด็กหญิงจุ๊บแจง  พลูเกตุ
5. นางสาวฉัตรรวี   ส้มดี
6. เด็กหญิงชวัลลักษ์   สุกดิษฐ์
7. นางสาวชโลธร  โชติสุภาพ
8. นายณัฐติพงศ์   ภูจิต
9. เด็กหญิงดลฤดี  โตวัฒนา
10. เด็กหญิงดวงพร  ชูไสว
11. เด็กชายนภัสสร   บกน้อย
12. นางสาวนภาพร    บุญญาพิทักษ์
13. นางสาวนิตยา   ชัยพิมพ์พร
14. นางสาวนิรชา   กองแสงศรี
15. นางสาวปนัดดา  โนเปลือย
16. นางสาวปรารถนา    นิกา
17. นางสาวปิยธิดา  หอกกิ่ง
18. นางสาวพรพรรณ  สุขตาม
19. เด็กหญิงพรพิมล  แตบไธสง
20. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวอ่อน
21. เด็กหญิงภควรรณ   กัลยา
22. นายภัทรชาติ   ทุมเกตุ
23. นางสาวมณีรัตน์   ภูมิกระจ่าง
24. นางสาวรัตนกร  เหมลักษณ์
25. นางสาววรรณวิภา   ยาวิชัย
26. นางสาววาสิกา  หนูแป้น
27. นายวีระศักดิ์   วิรุณพันธ์
28. เด็กหญิงศรัณย์พร   บุญปลอด
29. เด็กหญิงศศิธร   ยี่เล็บ
30. เด็กหญิงศศิพร  บุญช่วย
31. เด็กชายสิริวัฒน์    บุญช่วย
32. นางสาวสุธิดา    ประชุมเสนา
33. เด็กหญิงสุพัตตรา  สว่างเนตร
34. นางสาวสไบทิพย์  พิขุนทด
35. นางสาวอณุษา   ชินชาด
36. เด็กชายอัมภรณ์ชัย    ยังเจริญ
37. นางสาวเกวลี   แจ่มแสง
38. เด็กหญิงไอยลดา  เหมือนหมาย
 
1. นายนครา  วรมันต์ชัย
2. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล
3. นายภีชกร  ห้องดอกไม้
4. นางสาวอภิญญา  วงศ์ประณุท
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมนธิชา  ยี่เล็บ
 
1. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ   แสงศรี
 
1. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวเสาวภา   ระยับศรี
 
1. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.83 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราธิป  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรดาภรณ์  ประชุมพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  สุดใจ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
2. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤทัย  จำรัสไว
2. เด็กหญิงแพรวพราว  สุวิหาร
 
1. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
2. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญกอบ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญรอด
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
2. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 10 1. เด็กชายทัศน์ไทย  อ่ำสันเทียะ
2. เด็กชายภราดล  สุขโต
 
1. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
2. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74.25 เงิน 6 1. นายณัฏฐพล  ไชยนุรักษ์
2. นางสาวอริสรา  บุญมี
 
1. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
2. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญาทิพย์  จันทร์ใจงาม
2. นายธนเสฏฐ  บงกชประภา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
2. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายวงศธร  พรพิรุณโรจน์
2. นายอนันพร  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
2. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฉันท์ชนก  ชุ่มแจ่ม
2. นายวรเชษฐ์  แซร์นารักษ์
3. นางสาวอนุชา  ชินชาด
 
1. นางเพลินพิศ  โพธิราช
2. นางปานทอง  แสงจันทร์งาม