สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายศหวรรษ  ปานแสงทอง
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงลักษณ์ติกานต์  มีพึ่ง
 
1. นายอภิสทธิ์  รอดบำเรอ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมนธิชา  ยี่เล็บ
 
1. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 10 1. เด็กชายทัศน์ไทย  อ่ำสันเทียะ
2. เด็กชายภราดล  สุขโต
 
1. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
2. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต