สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาพร  เผือกโฉลง
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 1. นางสาวชลิตา  เชื้อมอญยาว
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาวดี  รักษาอินทร์
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวภัทราพร  จันทะวงษ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กชายดวงโรจน์  ทับจิตร
2. เด็กหญิงนริศรา  ชัยสมบัติ
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
2. นายอภิสิทธิ์  รอดบำเรอ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นายศราวุธ  ก้อนกระโทก
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวนันทยา  อยู่เส็ง
2. นายรัฐพงศ์  ดิ่งแก้ว
3. นายสุเทพ  พลีจัตุ
 
1. นายอภิสทธิ์  รอดบำเรอ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.83 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราธิป  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรดาภรณ์  ประชุมพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  สุดใจ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
2. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤทัย  จำรัสไว
2. เด็กหญิงแพรวพราว  สุวิหาร
 
1. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
2. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74.25 เงิน 6 1. นายณัฏฐพล  ไชยนุรักษ์
2. นางสาวอริสรา  บุญมี
 
1. นางสาววิลัยพร  พิทักษา
2. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายวงศธร  พรพิรุณโรจน์
2. นายอนันพร  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
2. นางสาววิลัยพร  พิทักษา