สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรองกาญจน์    อรุณมาตย์
2. เด็กชายกรีฑาวุฒิ    บุญระสิงห์
3. นางสาวขวัญจิรา   เทพอาสา
4. เด็กหญิงจุ๊บแจง  พลูเกตุ
5. นางสาวฉัตรรวี   ส้มดี
6. เด็กหญิงชวัลลักษ์   สุกดิษฐ์
7. นางสาวชโลธร  โชติสุภาพ
8. นายณัฐติพงศ์   ภูจิต
9. เด็กหญิงดลฤดี  โตวัฒนา
10. เด็กหญิงดวงพร  ชูไสว
11. เด็กชายนภัสสร   บกน้อย
12. นางสาวนภาพร    บุญญาพิทักษ์
13. นางสาวนิตยา   ชัยพิมพ์พร
14. นางสาวนิรชา   กองแสงศรี
15. นางสาวปนัดดา  โนเปลือย
16. นางสาวปรารถนา    นิกา
17. นางสาวปิยธิดา  หอกกิ่ง
18. นางสาวพรพรรณ  สุขตาม
19. เด็กหญิงพรพิมล  แตบไธสง
20. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวอ่อน
21. เด็กหญิงภควรรณ   กัลยา
22. นายภัทรชาติ   ทุมเกตุ
23. นางสาวมณีรัตน์   ภูมิกระจ่าง
24. นางสาวรัตนกร  เหมลักษณ์
25. นางสาววรรณวิภา   ยาวิชัย
26. นางสาววาสิกา  หนูแป้น
27. นายวีระศักดิ์   วิรุณพันธ์
28. เด็กหญิงศรัณย์พร   บุญปลอด
29. เด็กหญิงศศิธร   ยี่เล็บ
30. เด็กหญิงศศิพร  บุญช่วย
31. เด็กชายสิริวัฒน์    บุญช่วย
32. นางสาวสุธิดา    ประชุมเสนา
33. เด็กหญิงสุพัตตรา  สว่างเนตร
34. นางสาวสไบทิพย์  พิขุนทด
35. นางสาวอณุษา   ชินชาด
36. เด็กชายอัมภรณ์ชัย    ยังเจริญ
37. นางสาวเกวลี   แจ่มแสง
38. เด็กหญิงไอยลดา  เหมือนหมาย
 
1. นายนครา  วรมันต์ชัย
2. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล
3. นายภีชกร  ห้องดอกไม้
4. นางสาวอภิญญา  วงศ์ประณุท
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ   แสงศรี
 
1. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวเสาวภา   ระยับศรี
 
1. นางสาววริฏฐา  อ่อนลมูล