สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€œเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสริดา  ทีปประพันธ์ณี
 
1. นายธิติพล  เดชะวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทิฆัมพร  เชื้อคลำ้
 
1. นางสาวนาถลดา  มนต์ทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนาภา  วุฒิประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสริตา  ต้นสถิตย์
 
1. นางสาวสุมาลี  สุวรรณคาม
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทองมูล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  บุตรเสถียร
2. นางสาวปภาวดี  คุตตะนันท์
3. นางสาวอรวรรณ  ถวิลรัมย์
 
1. นางสาวชรินทร์ทรา  ฤกษ์งาม
2. นายเตชะสิทธิ์  ป้อมบุบผา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทนวัฒน์  ผลเกิด
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จรรภูยา
 
1. นางสาวยศศิกา  อ่อนจร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หิตะรัตน์
 
1. นายธิติพล  เดชะวงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายปัญญวัชร์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนาถลดา  มนต์ทอง