สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หิตะรัตน์
 
1. นางอรุณรักษ์  วงศ์เย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 1. นางสาวจิตรลดา  ศรีอารยวงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  กันทะมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บวรทัตพิสุทธิ์
 
1. นางสาวสุวิษา  ยนต์ศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวชลลดา  เกียรติชูตระกูล
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อิศวโสภณ
 
1. นายอิทธิกร  เพ็งรอด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์นรี  ใจเอื้อ
 
1. นางศิริรัตน์  อัตรังสรรค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภา  บังไพร
2. เด็กหญิงสิรินดา  เพียรอดวงศ์
3. เด็กหญิงสุภัค  วงศ์กำภู
 
1. นางสาวเด่นนภา  พรมเทศ
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวปภานันท์  คล้ายมงคล
2. นางสาวรัชดาวรรณ  เขียวอ่อน
3. นางสาวสายธาร  อ่องอร่าม
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สามิภักดิ์
2. เด็กหญิงพรนรินทร์  เมืองศิริ
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
2. นางพัชริภา  ศรลัมภ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัชชา  ลอองบัว
2. นางสาวสุทธิดา  ทองคำ
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
2. นางสาวสิริปูรณ์  หงษ์ไทย