สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หิตะรัตน์
 
1. นางอรุณรักษ์  วงศ์เย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 1. นางสาวจิตรลดา  ศรีอารยวงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  กันทะมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บวรทัตพิสุทธิ์
 
1. นางสาวสุวิษา  ยนต์ศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวชลลดา  เกียรติชูตระกูล
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อิศวโสภณ
 
1. นายอิทธิกร  เพ็งรอด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์นรี  ใจเอื้อ
 
1. นางศิริรัตน์  อัตรังสรรค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภา  บังไพร
2. เด็กหญิงสิรินดา  เพียรอดวงศ์
3. เด็กหญิงสุภัค  วงศ์กำภู
 
1. นางสาวเด่นนภา  พรมเทศ
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวปภานันท์  คล้ายมงคล
2. นางสาวรัชดาวรรณ  เขียวอ่อน
3. นางสาวสายธาร  อ่องอร่าม
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สามิภักดิ์
2. เด็กหญิงพรนรินทร์  เมืองศิริ
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
2. นางพัชริภา  ศรลัมภ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัชชา  ลอองบัว
2. นางสาวสุทธิดา  ทองคำ
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
2. นางสาวสิริปูรณ์  หงษ์ไทย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสริดา  ทีปประพันธ์ณี
 
1. นายธิติพล  เดชะวงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทิฆัมพร  เชื้อคลำ้
 
1. นางสาวนาถลดา  มนต์ทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนาภา  วุฒิประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสริตา  ต้นสถิตย์
 
1. นางสาวสุมาลี  สุวรรณคาม
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทองมูล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  บุตรเสถียร
2. นางสาวปภาวดี  คุตตะนันท์
3. นางสาวอรวรรณ  ถวิลรัมย์
 
1. นางสาวชรินทร์ทรา  ฤกษ์งาม
2. นายเตชะสิทธิ์  ป้อมบุบผา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทนวัฒน์  ผลเกิด
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จรรภูยา
 
1. นางสาวยศศิกา  อ่อนจร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หิตะรัตน์
 
1. นายธิติพล  เดชะวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายปัญญวัชร์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนาถลดา  มนต์ทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเอี่ยม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กนกภัณฑ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  พองขุนทด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 10 1. นางสาวนลินทิพย์  หลงพิมาย
2. นางสาวบุษยา  กิมเฮง
3. นายอติวัณณ์  ฟองสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุรีย์วรรณ  พันธะไหล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวสีสุข
2. เด็กหญิงสุนิดา  เกลี้ยงจันทร์
3. เด็กหญิงสุปราณี  โชติพิบูลย์ทรัพย์
 
1. นางวิภาภรณ์  สืบแสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวนุจรี  ศรีบัวงาม
2. นางสาวสายธาร  อ่องอร่าม
3. นางสาวอารียา  เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวนิชรัชชา  บัวดวง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิ  อยู่คง
2. เด็กชายสิริศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ์
3. เด็กชายอิสรา  ยอดสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  กนกวัฒนะพันธุ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนินทร์  ปั้นรูป
2. นางสาวชัชฎา  เบญจกุลกฤตยา
3. นายวิศรุต  สุ่นศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวลัดดา  ชำนาญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.31 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แก่นจิตร
2. เด็กหญิงสิทธิณี  ไพบูลย์จิตต์
3. เด็กชายอิทธิพล  วังวนสินธุ์
 
1. นางสมหมาย  จงเจือกลาง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.33 ทอง 7 1. นางสาวกฤติกา  ภาระก้านตง
2. นางสาวณัฐฐินันท์  แสงโสดา
3. นางสาวณัฐมล  ด้วงทวี
 
1. นางดาวพระศุกร์  ข่าทิพย์พาที
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตราพร  ศรีพลายงาม
2. นายศิวกร  ทองกลาง
 
1. นางสุวิชาดา  อัศวเรขา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.04 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ตานา
2. เด็กชายพงศกร  ทองวิไล
 
1. นายธเนศ  พันธ์โสดา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายกันทรากร  ศรีศิริรัตน์
2. เด็กชายปริญ  รัตนประทีป
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เบ็ญขุนทศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.7 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อดิสัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคงอ่วม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูโต
4. เด็กหญิงบุญสิตา  อินทร์ฉาย
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อักษรารมณ์จารุ
 
1. นางสาวนุชสุดา  เสริมสมรรถ
2. นายนิคม  คำภีระ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  ช้างชาวนา
2. นายชนสรณ์  ศรีสังข์
3. นายรวีโรจน์  ไชโย
4. นายอนันทักษ์  บุญยอด
5. นายไกรสิทธิ์  ช้างชาวนา
 
1. นางสาวอุบล  เพชรสิงห์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 -    
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 -    
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 61.33 ทองแดง 5 1. นางสาวชฎาภา  ไพจิตร
2. นายณรงค์กร  สกุลไทยประสงค์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  สนิทไทย
4. นายธีระยุทธ  สีอ่อน
5. นางสาวนาถลดา  สระทองนวน
6. นางสาวบุษบา  อ่อนจันทร์
7. นางสาวภวิษย์พร  อุทธยานโฆษิต
8. นายรุ่งรัตน์  เพชรไกร
9. นางสาวลลิตภัทร  แซ่ลี้
10. นายวุฒิชัย  จันนี
11. นายศุภชัย  เหลือสง่า
12. นางสาวอรชนก  ชมธวัช
13. นายอัษฎาวุธ  พวงจันทร์
14. นางสาวเบญญทิพย์  จันทบุรี
15. นายเสฎฐวุฒิ  มุ้งทอง
 
1. นายนัทธิ์ธีร์  โสธรจรัสโชติ
2. นางสาวอนุสรา  บุญเฟรือง
3. นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม    
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิทธิณี  ไพบูลย์จิตต์
 
1. นางสาวสุจิรา  ประกอบผล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นดี
 
1. นางสาวสุนันท์  จันทร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ล้อ
2. เด็กชายศุภชัย  สีเหลือง
 
1. นางสาวเพ็ชรา  ปริยชาตมงคล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 8 1. นางสาวปวีณา  ภูทอง
2. นายหัสวรรษ  นาคบัว
 
1. นางสาวเพ็ชรา  ปริยชาตมงคล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวดาวเรือง  สมจริง
2. นางสาวนาถลดา  สระทองนวน
3. นางสาวปิยธิดา  เพชรยิ่งนฤมล
4. นางสาวพัฑฒิดา  ยิ้มดี
5. นางสาวพัณณิตา  ยิ้มดี
6. นางสาววไลพร  บัวทอง
7. นางสาวสายน้ำผึ้ง  คำหงษา
8. นางสาวสุกัญญา  นรมาตร์
9. นางสาวสุนิสา  บัวทอง
10. นางสาวเก็จมณี  คำลือ
 
1. นายจตุรวิทย์  ผ่านเมือง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เนินผา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ขนุนปั๋น
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุสรณ์  วรรณกลาง
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวแพรวพรรณ  บุญคุ้ม
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภชัย  เหลือสง่า
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรินธร  นันโท
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 -    
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐิมา  สำเภาพานิช
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพสชนัน  เทศโล
2. เด็กชายศักรินทร์  ทิจธรรม
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพรปวีณ์  ภู่พยอม
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววัฒนาพร  แก้ววิชิต
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมฤทธิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพล  รุ่งแสงจันทร์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  พัดศรี
3. เด็กชายปิยะ  ละวิวัน
 
1. นายสมนึก  คิดการ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 -    
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. นายนภทีบ์  บุตรประโคน
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปริวัตร  ด้วงช่อ
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดภาคี
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์นรี  ใจเอื้อ
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีอ่อน
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6    
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ  วงษ์สร
3. เด็กชายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
4. นายคามิน  สุริวงค์
5. เด็กชายจิตติศักดิ์  สุริยนต์
6. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์มีลาย
7. นายณัชพล  สังข์ช่วย
8. นายณัฐกรณ์  ทองอิน
9. นางสาวณัฐยา  ดาทอง
10. เด็กชายตะวัน  บุญเพ็ง
11. นายธีระยุทธ  สีอ่อน
12. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
13. นายนภทีย์  บุตรประโคน
14. เด็กชายนรานันท์  คำชื่น
15. นางสาวนันท์นลิน  เพ็ชรหิน
16. นางสาวนาริศา  ปู่ทา
17. นายบริบูรณ์  น้อยแสง
18. นางสาวปภานัน  คล้ายมงคล
19. เด็กหญิงปภาภรณ์  ขันตี
20. นายปริวัตร  ด้วงช่อ
21. เด็กหญิงปรียาภัท  ศรีนาค
22. เด็กหญิงปัณณพร  น้อยกลาง
23. เด็กหญิงปานจิรา  ปละวุฒิ
24. นางสาวพรวิภา  สุริยะ
25. เด็กหญิงพรสุนีย์  นิลอาธิ
26. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
27. เด็กชายพุฒินันท์  สุขเอม
28. นางสาวภูริตา  บรรทะกิจ
29. เด็กชายรชต  ศรีเมฆวิไล
30. นายวิชานนท์  ใจดีวงค์
31. นายวิศณะ  ทับช่วง
32. นายวุฒิชัย  จันนี
33. นางสาวศิลป์ศรุต  รุ่งวงศกรกุล
34. เด็กหญิงสิริยากร  ลีขากาศ
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพืมลพร  ทวีโคตร
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรวิภา  สุริยะ
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐยา  ดาทอง
2. นางสาวนาริศา  ปู่ทา
3. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ภูมาลี
4. เด็กหญิงปภาภรณ์  ขันตี
5. เด็กหญิงปัณณพร  น้อยกลาง
6. เด็กชายพุฒินันท์  สุขเอม
7. นายภิวัฒน์วงศ์  แก้วเจริญ
8. นายวิศณะ  ทับช่วง
9. เด็กหญิงสิริยากร  ลีขากาศ
10. เด็กชายไพศาล  พุฒิเนาวรัตน์
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงใจ  คชสาร
2. เด็กหญิงประทุมพร  ประสมศิริ
3. เด็กหญิงปราลี  บุญแซม
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำศรี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ทับแกมแก้ว
6. เด็กหญิงเปรมวดี  เอี่ยมพลี
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  บุญธรรม
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  แสงประโคน
 
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวชลลดา  เกียรติชูตระกูล
 
1. นางสาวเฉลิมลาภ  นิจการ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พลอยเล็ก
 
1. นางสาวYu  Yi
 
71 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 6 1. นางสาวกัณธิมา  โลหะพูนตระกูล
 
1. นางสาวเฉลิมลาภ  นิจการ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  พาปา
2. เด็กหญิงธันยาพร  สวัสดี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาริการ
4. เด็กชายนรินทร์  สุริวงศ์
5. เด็กชายพิพาพงษ์  จันทร์หอม
6. เด็กชายภาณุมาศ  ทิตตยานนท์
7. เด็กชายวสุนธรา  ศรีระวรรณ
8. เด็กชายศราวุฒิ  สาลีพันธ์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  เจริญองอาจ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจรันดร์  ผิวศรีสุข
2. นายชนสรณ์  ศรีสังข์
3. นายณัฐวุฒิ  สุขกระโทก
4. นางสาวนภัสสร  สุวรรณกลาง
5. นายวัชรพล  โรมเมือง
6. นางสาววาสนา  ศุภภัทรากร
7. นางสาววิจิตรา  พรหมศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปัถวี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรดา  ฉิมพิลี
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  การกระสัง
3. เด็กชายปริญญา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  น่วมศิริ
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สำรวจจิตร
 
1. นางปพัชญา  สังข์น้อย
2. นางสาวธัญลักษณ์  แสนชัย
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 1. นางสาวทิพยเนตร  ทองคำ
2. นางสาวธัญวรรณ  ชัยธงรัตน์
3. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
4. นางสาวบัวบูชา  บุตรชะม้อย
5. นางสาวอาทิตยา  พัดดง
 
1. นางปพัชญา  สังข์น้อย
2. นางสาวขนิษฐา  บุญอิ่ม
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อดิสัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคงอ่วม
3. เด็กหญิงวิภาวี  รอดแจ้ง
 
1. นางสาวเด่นนภา  พรมเทศ
2. นางสาวสุวิษา  ยนต์ศิริ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  ลอองบัว
2. นางสาวสุพรรษา  โกษาจันทร์
3. นายอนุสรณ์  วรรณกลาง
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
2. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายทองคำ
3. เด็กหญิงพรสุรีย์  ทองประเทือง
 
1. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
2. นางสาวปฑิตตา  พิมพ์เมือง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  หวังบุญ
2. นางสาวศิริพร  บุญทน
3. นางสาวสิรินดา  กาบแก้ว
 
1. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
2. นางสาวปฑิตตา  พิมพ์เมือง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายราชันย์  สามปรุ
2. เด็กชายอิสรา   ยอดสุวรรณ
 
1. นางสาวพันธุ์ทิวา  กวินชวนชิด
2. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วงค์ชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นาโห้
 
1. นางสาวธนัญอรณ์  บุญชน
2. นางสาวปิยะวดี  ก้อนคำ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอิสรีย์   ชัยยงศิริวัฒนา
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ขุนเณร
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
2. นางสาวพันธุ์ทิวา  กวินชวนชิด
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  หลายโพธิ์
2. เด็กชายนนทกาณ   ตุ๋งพนัสสัก
 
1. นางสาวธนัญอรณ์  บุญชน
2. นายสมชาย  จันทร์ไกรทอง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73.25 เงิน 7 1. นางสาวภานุชนารถ  ขจิตร์
2. นางสาวสาวิตรี   แหวนวงษ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
2. นางสาวพันธุ์ทิวา  กวินชวนชิด
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 1. นายทวีทรัพย์   เตชเจริญมั่นคง
2. นายศิรปรัชญ์    สุขรวม
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
2. นางสาวพันธุ์ทิวา  กวินชวนชิด
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  น้อยละมัย
2. เด็กหญิงวนิตา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  สีหะนาม
 
1. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
2. นางเขมรินทร์  โตแปลก
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัว  จู่โจมภัยพาล
2. นางสาวสุนิตา  กอบการดี
3. นายไพโรจน์  อ่ำยศ
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางอรุณรักษ์  วงศ์เย็น
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐะณา  ผาริโน
2. เด็กหญิงปิยมาส  วงษ์สว่าง
3. เด็กหญิงสมฤดี  สาริกา
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางอรุณรักษ์  วงศ์เย็น
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบวรรักษ์  ศรีจันทร์หอม
2. นางสาวบุษบา  ไชยรักษ์
3. นางสาวอรชนก  ชมธวัช
 
1. นางภัณฑิลา  เจียงวรีวงศ์
2. นางเขมรินทร์  โตแปลก
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ทองประเทือง
2. เด็กหญิงสลินทิพย์   เต่าทอง
3. เด็กหญิงสุธาศินี  โสภาอุทก
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  นาคะยศ
2. นายศิริชัย  พยุงทอง
3. นางสาวสุภัทชา  หลีเจริญ
 
1. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
2. นางเขมรินทร์  โตแปลก