สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หิตะรัตน์
 
1. นางอรุณรักษ์  วงศ์เย็น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสริดา  ทีปประพันธ์ณี
 
1. นายธิติพล  เดชะวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทิฆัมพร  เชื้อคลำ้
 
1. นางสาวนาถลดา  มนต์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หิตะรัตน์
 
1. นายธิติพล  เดชะวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายปัญญวัชร์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนาถลดา  มนต์ทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม    
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  แสงประโคน
 
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พลอยเล็ก
 
1. นางสาวYu  Yi