สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวชลลดา  เกียรติชูตระกูล
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนาภา  วุฒิประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสริตา  ต้นสถิตย์
 
1. นางสาวสุมาลี  สุวรรณคาม
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทองมูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนันทนวัฒน์  ผลเกิด
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จรรภูยา
 
1. นางสาวยศศิกา  อ่อนจร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 10 1. นางสาวนลินทิพย์  หลงพิมาย
2. นางสาวบุษยา  กิมเฮง
3. นายอติวัณณ์  ฟองสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุรีย์วรรณ  พันธะไหล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวนุจรี  ศรีบัวงาม
2. นางสาวสายธาร  อ่องอร่าม
3. นางสาวอารียา  เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวนิชรัชชา  บัวดวง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.04 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ตานา
2. เด็กชายพงศกร  ทองวิไล
 
1. นายธเนศ  พันธ์โสดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายกันทรากร  ศรีศิริรัตน์
2. เด็กชายปริญ  รัตนประทีป
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เบ็ญขุนทศ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 61.33 ทองแดง 5 1. นางสาวชฎาภา  ไพจิตร
2. นายณรงค์กร  สกุลไทยประสงค์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  สนิทไทย
4. นายธีระยุทธ  สีอ่อน
5. นางสาวนาถลดา  สระทองนวน
6. นางสาวบุษบา  อ่อนจันทร์
7. นางสาวภวิษย์พร  อุทธยานโฆษิต
8. นายรุ่งรัตน์  เพชรไกร
9. นางสาวลลิตภัทร  แซ่ลี้
10. นายวุฒิชัย  จันนี
11. นายศุภชัย  เหลือสง่า
12. นางสาวอรชนก  ชมธวัช
13. นายอัษฎาวุธ  พวงจันทร์
14. นางสาวเบญญทิพย์  จันทบุรี
15. นายเสฎฐวุฒิ  มุ้งทอง
 
1. นายนัทธิ์ธีร์  โสธรจรัสโชติ
2. นางสาวอนุสรา  บุญเฟรือง
3. นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 6 1. นางสาวกัณธิมา  โลหะพูนตระกูล
 
1. นางสาวเฉลิมลาภ  นิจการ