สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บวรทัตพิสุทธิ์
 
1. นางสาวสุวิษา  ยนต์ศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อิศวโสภณ
 
1. นายอิทธิกร  เพ็งรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์นรี  ใจเอื้อ
 
1. นางศิริรัตน์  อัตรังสรรค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวปภานันท์  คล้ายมงคล
2. นางสาวรัชดาวรรณ  เขียวอ่อน
3. นางสาวสายธาร  อ่องอร่าม
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.31 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แก่นจิตร
2. เด็กหญิงสิทธิณี  ไพบูลย์จิตต์
3. เด็กชายอิทธิพล  วังวนสินธุ์
 
1. นางสมหมาย  จงเจือกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.7 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อดิสัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคงอ่วม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูโต
4. เด็กหญิงบุญสิตา  อินทร์ฉาย
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อักษรารมณ์จารุ
 
1. นางสาวนุชสุดา  เสริมสมรรถ
2. นายนิคม  คำภีระ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิทธิณี  ไพบูลย์จิตต์
 
1. นางสาวสุจิรา  ประกอบผล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.67 เงิน 8 1. นางสาวปวีณา  ภูทอง
2. นายหัสวรรษ  นาคบัว
 
1. นางสาวเพ็ชรา  ปริยชาตมงคล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6    
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวชลลดา  เกียรติชูตระกูล
 
1. นางสาวเฉลิมลาภ  นิจการ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจรันดร์  ผิวศรีสุข
2. นายชนสรณ์  ศรีสังข์
3. นายณัฐวุฒิ  สุขกระโทก
4. นางสาวนภัสสร  สุวรรณกลาง
5. นายวัชรพล  โรมเมือง
6. นางสาววาสนา  ศุภภัทรากร
7. นางสาววิจิตรา  พรหมศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปัถวี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วงค์ชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นาโห้
 
1. นางสาวธนัญอรณ์  บุญชน
2. นางสาวปิยะวดี  ก้อนคำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอิสรีย์   ชัยยงศิริวัฒนา
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ขุนเณร
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
2. นางสาวพันธุ์ทิวา  กวินชวนชิด
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73.25 เงิน 7 1. นางสาวภานุชนารถ  ขจิตร์
2. นางสาวสาวิตรี   แหวนวงษ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
2. นางสาวพันธุ์ทิวา  กวินชวนชิด
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 1. นายทวีทรัพย์   เตชเจริญมั่นคง
2. นายศิรปรัชญ์    สุขรวม
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
2. นางสาวพันธุ์ทิวา  กวินชวนชิด
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  น้อยละมัย
2. เด็กหญิงวนิตา  แสวงสุข
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  สีหะนาม
 
1. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
2. นางเขมรินทร์  โตแปลก
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐะณา  ผาริโน
2. เด็กหญิงปิยมาส  วงษ์สว่าง
3. เด็กหญิงสมฤดี  สาริกา
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางอรุณรักษ์  วงศ์เย็น