สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 1. นางสาวจิตรลดา  ศรีอารยวงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  กันทะมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภา  บังไพร
2. เด็กหญิงสิรินดา  เพียรอดวงศ์
3. เด็กหญิงสุภัค  วงศ์กำภู
 
1. นางสาวเด่นนภา  พรมเทศ
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สามิภักดิ์
2. เด็กหญิงพรนรินทร์  เมืองศิริ
 
1. นายธนูชัย  สืบทิม
2. นางพัชริภา  ศรลัมภ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวดี  บุตรเสถียร
2. นางสาวปภาวดี  คุตตะนันท์
3. นางสาวอรวรรณ  ถวิลรัมย์
 
1. นางสาวชรินทร์ทรา  ฤกษ์งาม
2. นายเตชะสิทธิ์  ป้อมบุบผา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวสีสุข
2. เด็กหญิงสุนิดา  เกลี้ยงจันทร์
3. เด็กหญิงสุปราณี  โชติพิบูลย์ทรัพย์
 
1. นางวิภาภรณ์  สืบแสง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิ  อยู่คง
2. เด็กชายสิริศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ์
3. เด็กชายอิสรา  ยอดสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  กนกวัฒนะพันธุ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนินทร์  ปั้นรูป
2. นางสาวชัชฎา  เบญจกุลกฤตยา
3. นายวิศรุต  สุ่นศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวลัดดา  ชำนาญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.33 ทอง 7 1. นางสาวกฤติกา  ภาระก้านตง
2. นางสาวณัฐฐินันท์  แสงโสดา
3. นางสาวณัฐมล  ด้วงทวี
 
1. นางดาวพระศุกร์  ข่าทิพย์พาที
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  ช้างชาวนา
2. นายชนสรณ์  ศรีสังข์
3. นายรวีโรจน์  ไชโย
4. นายอนันทักษ์  บุญยอด
5. นายไกรสิทธิ์  ช้างชาวนา
 
1. นางสาวอุบล  เพชรสิงห์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นดี
 
1. นางสาวสุนันท์  จันทร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ล้อ
2. เด็กชายศุภชัย  สีเหลือง
 
1. นางสาวเพ็ชรา  ปริยชาตมงคล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์นรี  ใจเอื้อ
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ  วงษ์สร
3. เด็กชายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
4. นายคามิน  สุริวงค์
5. เด็กชายจิตติศักดิ์  สุริยนต์
6. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์มีลาย
7. นายณัชพล  สังข์ช่วย
8. นายณัฐกรณ์  ทองอิน
9. นางสาวณัฐยา  ดาทอง
10. เด็กชายตะวัน  บุญเพ็ง
11. นายธีระยุทธ  สีอ่อน
12. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
13. นายนภทีย์  บุตรประโคน
14. เด็กชายนรานันท์  คำชื่น
15. นางสาวนันท์นลิน  เพ็ชรหิน
16. นางสาวนาริศา  ปู่ทา
17. นายบริบูรณ์  น้อยแสง
18. นางสาวปภานัน  คล้ายมงคล
19. เด็กหญิงปภาภรณ์  ขันตี
20. นายปริวัตร  ด้วงช่อ
21. เด็กหญิงปรียาภัท  ศรีนาค
22. เด็กหญิงปัณณพร  น้อยกลาง
23. เด็กหญิงปานจิรา  ปละวุฒิ
24. นางสาวพรวิภา  สุริยะ
25. เด็กหญิงพรสุนีย์  นิลอาธิ
26. นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร
27. เด็กชายพุฒินันท์  สุขเอม
28. นางสาวภูริตา  บรรทะกิจ
29. เด็กชายรชต  ศรีเมฆวิไล
30. นายวิชานนท์  ใจดีวงค์
31. นายวิศณะ  ทับช่วง
32. นายวุฒิชัย  จันนี
33. นางสาวศิลป์ศรุต  รุ่งวงศกรกุล
34. เด็กหญิงสิริยากร  ลีขากาศ
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐยา  ดาทอง
2. นางสาวนาริศา  ปู่ทา
3. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ภูมาลี
4. เด็กหญิงปภาภรณ์  ขันตี
5. เด็กหญิงปัณณพร  น้อยกลาง
6. เด็กชายพุฒินันท์  สุขเอม
7. นายภิวัฒน์วงศ์  แก้วเจริญ
8. นายวิศณะ  ทับช่วง
9. เด็กหญิงสิริยากร  ลีขากาศ
10. เด็กชายไพศาล  พุฒิเนาวรัตน์
 
1. นายนิคม  คำภีระ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรดา  ฉิมพิลี
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  การกระสัง
3. เด็กชายปริญญา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  น่วมศิริ
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สำรวจจิตร
 
1. นางปพัชญา  สังข์น้อย
2. นางสาวธัญลักษณ์  แสนชัย
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 1. นางสาวทิพยเนตร  ทองคำ
2. นางสาวธัญวรรณ  ชัยธงรัตน์
3. นางสาวนภาวรรณ  แก้วมณี
4. นางสาวบัวบูชา  บุตรชะม้อย
5. นางสาวอาทิตยา  พัดดง
 
1. นางปพัชญา  สังข์น้อย
2. นางสาวขนิษฐา  บุญอิ่ม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อดิสัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคงอ่วม
3. เด็กหญิงวิภาวี  รอดแจ้ง
 
1. นางสาวเด่นนภา  พรมเทศ
2. นางสาวสุวิษา  ยนต์ศิริ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  ลอองบัว
2. นางสาวสุพรรษา  โกษาจันทร์
3. นายอนุสรณ์  วรรณกลาง
 
1. นางอารมย์  เจริญบุตรานนท์
2. นายธนูชัย  สืบทิม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
2. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายทองคำ
3. เด็กหญิงพรสุรีย์  ทองประเทือง
 
1. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
2. นางสาวปฑิตตา  พิมพ์เมือง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  หวังบุญ
2. นางสาวศิริพร  บุญทน
3. นางสาวสิรินดา  กาบแก้ว
 
1. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
2. นางสาวปฑิตตา  พิมพ์เมือง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายราชันย์  สามปรุ
2. เด็กชายอิสรา   ยอดสุวรรณ
 
1. นางสาวพันธุ์ทิวา  กวินชวนชิด
2. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  หลายโพธิ์
2. เด็กชายนนทกาณ   ตุ๋งพนัสสัก
 
1. นางสาวธนัญอรณ์  บุญชน
2. นายสมชาย  จันทร์ไกรทอง
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัว  จู่โจมภัยพาล
2. นางสาวสุนิตา  กอบการดี
3. นายไพโรจน์  อ่ำยศ
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางอรุณรักษ์  วงศ์เย็น
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบวรรักษ์  ศรีจันทร์หอม
2. นางสาวบุษบา  ไชยรักษ์
3. นางสาวอรชนก  ชมธวัช
 
1. นางภัณฑิลา  เจียงวรีวงศ์
2. นางเขมรินทร์  โตแปลก
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ทองประเทือง
2. เด็กหญิงสลินทิพย์   เต่าทอง
3. เด็กหญิงสุธาศินี  โสภาอุทก
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  นาคะยศ
2. นายศิริชัย  พยุงทอง
3. นางสาวสุภัทชา  หลีเจริญ
 
1. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน
2. นางเขมรินทร์  โตแปลก