สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ศรีเมือง
 
1. นางสมรวม  สังข์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 13 1. นางสาววารี  จิตรพึ่งธรรม
 
1. นางสมรวม  สังข์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ซ้ำดำขำ
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคเชนทร์  ฉบับตรง
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกมลทิพย์  เกตุแก้ว
2. นางสาวจฑามาศ  ทานา
3. นางสาวปิยภรณ์  พัดเจริญ
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
2. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. นางสาวชลันดา  แสงสุริยา
2. นางสาวรากิณี  ยาเดฟ
3. นางสาวรุจิรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข
2. นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัพพะเสวี
2. เด็กหญิงดวงสมร  อมรบุญบัวพันธ์
3. นางสาวรุ่งนภา  งามศิลป์
 
1. นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง
2. นางสาวณัฎฐนิชา  โยธาภักดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 1. เด็กชายมินทร์ธาดา  คำพานิช
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิฐาพร
 
1. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมน  จันทะรี
2. นายชลณธี  บุญขันธ์
 
1. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรีนาถ  ลำพา
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภิสรา  บุญบรรดาล
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วาปีกัง
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73.67 เงิน 8 1. นายสุพจน์  ปานโด๊ะ
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 1. นายศราวุฒิ  สุวรรณเพชร
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72.33 เงิน 8 1. นางสาวกมลพร  เกตแก้ว
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  ผดุงนานนท์
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 1. นางสาวนิดานุช  คำอ่าง
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก่อเกียรติ  บัวหลวง
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมน  จันทะรี
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายนำโชค  ทับแกมแก้ว
2. นายอดิเทพ  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอัมพร  มีน้อย
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  ส้มอั๋น
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชองขันปอน
3. นางสาวจารุวรรณ  เคนโคกกรวด
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  สันทะเสวี
5. เด็กหญิงดวงสมร  อมรบุญบัวพันธ์
6. เด็กหญิงปิยาพร  จักรี
7. เด็กหญิงวรรณภา  แก้ววิลัย
8. เด็กหญิงวรรณใส  โสนาพูน
9. นางสาวสร้อยสุดา  จิรประเสริฐ
10. นางสาวสุพิชฌา  ชนะพันธ์
 
1. นายศราวุธ  บุญส่ง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. นายวรยศ  มาลีแย้ม
2. นายเฉลิมลักษณ์  จำปาเทศ
 
1. นายทศพร  ธรรมประทีป
2. นางสาวมลฤดี  วงค์รอบ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ทานา
2. นายภูมินทร์  จุลลำเจียก
 
1. นายทศพร  ธรรมประทีป
2. นางสาวมลฤดี  วงค์รอบ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรนัน  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เสาวรัตน์
 
1. นางสาวพรรวดี  หวังผล
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชลชนก  ปิ่นมิ่ง
2. นางสาวพัทธนันท์  แสงกฤช
 
1. นางสาวพรรวดี  หวังผล
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.67 เงิน 9 1. นายกฤษดา  บำรุงญาติ
2. นายศุภสิทธิ์  คูหาสวรรค์เวช
 
1. นางสาวพรรวดี  หวังผล
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35.67 เข้าร่วม 7 1. นายพรเทพ  บัวคำ
2. นางสาววิภาพร  เสริมรัก
 
1. นางสาวพรรวดี  หวังผล
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 15 1. นายนำโชค  ทับแกมแก้ว
2. นายภูมินทร์  จุลลำเจียก
 
1. นายทศพร  ธรรมประทีป
2. นางสาวมลฤดี  วงค์รอบ