สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกมลทิพย์  เกตุแก้ว
2. นางสาวจฑามาศ  ทานา
3. นางสาวปิยภรณ์  พัดเจริญ
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
2. นางสาวสินี  สุวรรณเมศ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35.67 เข้าร่วม 7 1. นายพรเทพ  บัวคำ
2. นางสาววิภาพร  เสริมรัก
 
1. นางสาวพรรวดี  หวังผล
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์