สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ศรีเมือง
 
1. นางสมรวม  สังข์ทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายนำโชค  ทับแกมแก้ว
2. นายอดิเทพ  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอัมพร  มีน้อย
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. นางสาวชลชนก  ปิ่นมิ่ง
2. นางสาวพัทธนันท์  แสงกฤช
 
1. นางสาวพรรวดี  หวังผล
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 15 1. นายนำโชค  ทับแกมแก้ว
2. นายภูมินทร์  จุลลำเจียก
 
1. นายทศพร  ธรรมประทีป
2. นางสาวมลฤดี  วงค์รอบ