สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 13 1. นางสาววารี  จิตรพึ่งธรรม
 
1. นางสมรวม  สังข์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ซ้ำดำขำ
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคเชนทร์  ฉบับตรง
 
1. นางสาวพิมจันทร์  พิมศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. นางสาวชลันดา  แสงสุริยา
2. นางสาวรากิณี  ยาเดฟ
3. นางสาวรุจิรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข
2. นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัพพะเสวี
2. เด็กหญิงดวงสมร  อมรบุญบัวพันธ์
3. นางสาวรุ่งนภา  งามศิลป์
 
1. นายเอกนรินทร์  เผือกผ่อง
2. นางสาวณัฎฐนิชา  โยธาภักดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 1. เด็กชายมินทร์ธาดา  คำพานิช
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิฐาพร
 
1. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมน  จันทะรี
2. นายชลณธี  บุญขันธ์
 
1. นางสาววลัยพร  มุสิกมาศ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรีนาถ  ลำพา
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภิสรา  บุญบรรดาล
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมน  จันทะรี
 
1. นายไอสูรย์  ปราบอริพ่าย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ทานา
2. นายภูมินทร์  จุลลำเจียก
 
1. นายทศพร  ธรรมประทีป
2. นางสาวมลฤดี  วงค์รอบ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรนัน  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เสาวรัตน์
 
1. นางสาวพรรวดี  หวังผล
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์