งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐวดี    บุตรเสถียร
2. นางสาวปภาวดี    คุตตะนันท์
3. นางสาวอรวรรณ    ถวิลรัมย์
1. นางสาวชรินทร์ทรา    ฤกษ์งาม
2. นายเตชะสิทธิ์    ป้อมบุบผา
2 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวธนัชชา    แพเจริญ
2. นางสาวพัชราภรณ์    ศิริม่อม
3. นางสาวสโรชา    แสนสุข
1. นางวรรณภา    จินดาทิพย์
2. นางสายธาน    วงค์จิ๋ว
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายวรพัฒน์    ปักกาเวสา
2. นายสืบพงษ์    ปันชะศรี
3. นายธิติวุฒิ    พุ่มพล
1. นายปฏิมา    สิงห์ศร
4 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวสุกัญญา    ระวีวงษ์
2. นางสาวนิศารัตน์    ปฐพีนิโรจน์
3. นางสาวกาญจนา    ชัยสุราษฎร์
1. นางทัศติญา    แก่นแก้ว
2. นายสมพงษ์    อำพันเสน
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวรินรดา    บุญมี
2. นายศรัญยู    อินสว่าง
3. นายจิณณวัตร    ทับจันทร์
1. นางสาวกัญยาภรณ์    กิ่งไทร
2. นายประสิทธิ์    หะขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................