งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายอนุกูล    ณ นคร
2. เด็กชายอานุภาพ    แสงจันทร์
3. เด็กชายภูริศ    โสภณยศวัฒน์
1. นายพงษ์พิทักษ์    กันหาพันธ์ุ
2. นายรณฤทธิ์    กิตติกรสกุล
2 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    หงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงชนาภา    วุฒิประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสริตา    ต้นสถิตย์
1. นางสาวกัญญาวีร์    ทองมูล
2. นางสาวสุมาลี    สุวรรณคาม
3 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฉัตรฑริกา    ปวิตรปก
2. เด็กหญิงพายพร    เมืองไทย
3. เด็กหญิงวรัญญณัฐ    พุ่มผกา
1. นางสาวพูนทรัพย์    โนราช
2. นางสาวสุภาภรณ์    สุดแสวง
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    หุยวัน
2. เด็กชายนพดล    โปรดสูงเนิน
3. เด็กหญิงศิริขวัญ    เวษ์เตปา
1. นายพลวัฒน์    ชิณวงษ์
2. นางอชิรญา    ไสวิจิตร
5 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    กลมสี
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พลหอม
3. เด็กหญิงพรรณิภา    วงษาชัย
1. นางสาวสายฝน    ปะติเก
2. นายอดิศร    สุขเจริญ
6 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอ้อมลักษณ์    ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงอักษราภัค    ศิรินาวัน
3. เด็กชายพศวีร์    ทัดภู่
1. นางสาวธนิตา    คำเขียว
2. นางนันทวัน    ทัศนา
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายประกาศิต    เพียรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีสรรพางค์
3. เด็กหญิงนันทพร    ธรรมโส
1. นางสาวนันทิยา    ประวันจะ
2. นางสาวเจนจิรา    บุญร่วม
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพัสน์นันท์    วรรณพงษ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา    ทองคำใส
3. เด็กหญิงศุภธิดา    ดวงพระทัย
1. นางสาวชนนี    ศรีชัยวาลย์
2. นางสาวบัวตอง    ดาทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................