งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายกฤตเมธ    ศรีโฉมงาม
2. นายธนปกรณ์    บุญรินทร์
3. นางสาวพรปวีณ์    เพ็ชรฉนวน
1. นางนิตยา    นาโควงษ์
2. นางมานิตา    เจริญองอาจ
2 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวสุวนิช    ยุทธโกวิท
2. นางสาวรติยา    กุมารบุญ
3. นางสาวชนากานต์    แซ่โง้ว
1. นายวิรัช    เรืองทวิเศรษฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์    สกุลสัญชาติไทย
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวโยษิตา    เอี่ยมช้อย
2. นายณัฐพล    ปิ่นแก้ว
3. นางสาวปิ่นลดา    ยางธิสาร
1. นางสาวสิริกัญญา    แก้วสุกแท้
2. นางโสภา    สุทธิกาศนีย์
4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวอาทิตยา    โพธิ์ศรี
2. นางสาวณัฐฐาพร    โทนทอง
3. นางสาวพิยดา    ธงอาษา
1. นางสาวสุชาดา    สุมณฑา
2. นายเทพมงคล    ตามา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................