งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 677
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    เรืองรองวรรษ
2. เด็กหญิงอรพรรณ    ศรีนวล
3. เด็กหญิงนันทภัค    ล้อมเมตตา
1. นางสาวชุติมา    ชำนิ
2. นางสาวสุพัตรา    เกิดทรัพย์
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายชลันธร    ลิ้มสีโล
2. เด็กชายปวีณ์กร    ไพบูลย์กิจโกศล
3. เด็กชายกิตติภพ    เอื้อวงศ์ตระกูล
1. นายชัยวัฒน์    คำมนตรี
2. นางสุดปิติ    กูระเสถียร
3 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงมณฑิรา    เผือกทอง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    รักช้าง
3. เด็กหญิงอริสา    กลิ่นทอง
1. นางสาวจันทร์ญา    สุนา
2. นายเทพมงคล    ตามา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................