งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายชานนท์    เพชรพิมานสมุทร
1. นางสมจิตร์    นิรมิตรนุรักษ์
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายณัฐสิทธ    ตั้งประสิทธิโชค
1. นางสาววิกันดา    สิระปาณิชาติ
3 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายปัญญวัชร์    แสงจันทร์
1. นางสาวนาถลดา    มนต์ทอง
4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายสุเมธ    สมทรง
1. นางสาวจันท์อำภา    ภามัง
5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวนัฐตชา    ฉายสุวรรณ
1. นางพวงผกา    สุขละไม
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายชนกานต์    เผ่าชาญณรงค์
1. นางสาวกาญจนามาศ    ทุมดี
7 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายวิรพัชร์    ธนบดีรัตนาพัชร์
1. นางสาวรุ่งทิพย์    แพร่น่าน
8 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายศุภรัตน์    หวังเจริญ
1. นายณฐภัทร    ลอยแก้ว
9 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวไพรวรรณ    ศรีพุทธา
1. นางสาวประภา    ผาจวง
10 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายวรินทร    ยิ้มมา
1. นางสาวเดือนเต็ม    พงษ์มา
11 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาววรวรรณ    บุญส่ง
1. นายอุรุพงษ์    โคดี
12 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวนวพร    วงค์ษา
1. นางสาวชนาธิป    พลพวก
13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาววริศรา    ปริยวาที
1. นางสาวจิตปรานี    สาระคำ
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวธนพร    นาควรเชฏฐ์
1. นางสาวจีระนันท์    ทั่งถิน
15 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายธีรวัต    กาญจนปานวงษ์
1. นายสิทธิชัย    บุญนาค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................