งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ    วจนาพร
1. นางสมจิตร์    นิรมิตรนุรักษ์
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายชยณัฏฒ์    กมลเดชเดชา
1. นายรณฤทธิ์    กิตติกรสกุล
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายนพอนันต์    จิรกุลเรืองอรุณ
1. นางสุวรรณา    โพธิ์บัณฑิตย์
4 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    หิตะรัตน์
1. นายธิติพล    เดชะวงษ์
5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกุลธิดา    มัธยมจันทร์
1. นางสาวเบญจมาพร    จันทิพย์
6 โรงเรียนอาษาวิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชินันพร    พิชญานนท์
1. นางสาววราภรณ์    แซ่อึ้ง
7 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฐิตะวัน    นิสารพายุห์
1. นางพวงผกา    สุขละไม
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายศิวกร    กำไลศิลป์
1. นายพงศธร    อ่อนนวม
9 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนพงศ์    สระทองคำ
1. นางสาวเจนจิรา    อุ่นสุข
10 โรงเรียนศิริวิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายพีรพัฒน์    วงศ์ศรี
1. นางสาวประนิกร    จิตรตรง
11 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนดล    ศรีพูนแก้ว
1. นางสาววิไลรักษ์    กระลาม
12 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณิชา    กลั่นสมุทร
1. นางสาวปฏิมา    เพ็ชรน้อย
13 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพวงเพชร    ดนัยภัคกอบกุล
1. นางสาวอนุสรา    บุญชื่น
14 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายธิปก    สิรสุนทร
1. นายเปรมชัย    สุดสุวรรณ์
15 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายศิภกรณ์    จันเพ็ง
1. นายกฤษฎา    อินธิฤทธิ์
16 โรงเรียนสันติดรุณ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอิศมา    ฉายวิชิต
1. นางสาวเอวิกา    อิสดาเรส
17 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนบัตร    ชวนเจริญ
1. นางนุชนันท์    อ่อนจันทร์
18 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายคณาธัช    คำเจริญ
1. นางสาวนรินทร    แสนพยุห์
19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอัจฉรา    เทพบุตร
1. นายสุทธิพร    อิ่มพงษ์
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายสันติภาพ    เพ็งเภา
1. นางสาวสุภาพร    สิทธิมงคล
21 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายพรเลิศ    ศิริอังคณา
1. นายธวัชชัย    เจริญบุตรานนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................