งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายทัศน์ไชย    หิรัญชัยสกุล
2. นายสุชาพงศ์    ศิริโรจน์โภคา
1. นางสมจิตร์    นิรมิตรนุรักษ์
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายพิริยะ    โอดเฮิง
2. นายกฤตบุญ    พุ่มผล
1. นางสาวสุภาภรณ์    แข่งขัน
2. นางสาวสุมิตรา    อัอโดดดร
3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายวงศธร    พรพิรุณโรจน์
2. นางสาวทิพรัตน์    ขจร
1. นางสาวบุษยาพร    วิลาศสกุลวงศ์
2. นายวีรยุทธ    สร้อยเพชร
4 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวรินทร์วรางค์    มูลเทพ
2. นายชวิลรัตน์    เลิศวิทยาเดช
1. นายรัชตา    มะลัยโคตร
2. นางสาวลัดดาวรรณ    สุภาพงค์
5 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายศุภกร    ศรีช่วง
2. นายขจรศักดิ์    ดำพิทักษ์
1. นางสาวประภา    ผาจวง
2. นางสาววรรณศิริ    หลงรัก
6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายฤทธิชัย    ฤกษ์ชัย
2. นางสาวพรรณรมน    ชินวงศ์
1. นางสาวธารารัตน์    สร้างนา
2. นางสาวสุภาวดี    เวสสะประวีณวงศ์
7 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวปุณญิสา    ขาวสะอาด
2. นางสาวสุวิภา    ธิตะพันธ์
1. นางนันทวัน    ืทัศนา
2. นายอธิศักดิ์    โยคี
8 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายสธร    บุตรแก้ว
2. นายธราดล    พึ่งศรี
1. ว่าที่ร้อยโทคณิศร    ตั้งพรสมาน
2. นายภัทรพล    แก้วเสนา
9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายสหัสวรรษ    นาคนก
2. นายชานน    จำปา
1. นางยุพดี    จันทนะลิขิต
2. นางสาวสิริกานต์    ฉิมพาลี
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายบุณยพัต    แก้วมณีชัย
2. นางสาวสโรชา    มณีลอย
1. นางสาวรพีพร    ขาวหอม
2. นางสาวเมทินี    เงางาม
11 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายณัฐภัทร    พูลเกษม
2. นายจิรกิตติ์    ศุภมันตา
1. นายวรัญญู    อติศักดิ์กุล
2. นางสาวสุชาดา    สุมณฑา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................